"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

OΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ

Έδρα Θεσσαλονίκη, βασ.Ήρακλείου 28(Άριστοτέλους), 2ος όρ.,γρ.11

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

alt

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ,  ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΜΜΗΤΟΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΦΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

ΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘ΄ ΈΚΑΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗΝ (ΔΕΥΤΕΡΑΝ) ΚΑΙ ΩΡΑΝ 19.00μ.μ.  

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ "ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ"

ΤΟΥ "ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ

"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

Η Αθηνά Πρόμαχος προστατεύει την Ελλάδα

θΕΆ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΑΧΟΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

 Πηγή "Μυθαγωγία": Έλληνικός Ναός,σήμερον! http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png


ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ

Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

BAΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ

ΠΟΙΗΣΙΣ

 

ΑΡΓΩ

"Στόν λιμένα τό φεγγάρι άναδύεται άπό τό ναυάγιον τού βυθού,

άνεβαίνει στόν έξώστην τής παραλιακής ταβέρνας,

άπό τήν μέσα σκάλα τών τειχών τής πολιορκημένης πόλεως,

κάτω άπό τά κυρτωμένα κουπιά τών γαλερών.

 Ζαλίζεται ύπό ταίς άναθυμιάσεις τού πετρελαίου τών δεξαμενών

τών άτμομηχανών μέ τήν μακρά στηθάγχη

καί τήν αίθάλην τής  μοναξιάς

 στούς κυκλωπείους φανούς τών προβολέων των.

Σφυρίζει τό τραγούδιν τών κανταδόρων άργοναυτών.

Αύτοί λάμνουν μέσα στά όνειρά των

δεικνύοντες τό χρυσόμαλλον δέρας τού φεγγαριού,

ταίς θάλασσαις τών άφανών πληγών των

άφουγκραζόμενοι τήν άνάσα τού δράκοντος τού γαλαξίου.

Στο ναυάγιον της «΄Αργούς» την νύκτα το φεγγάρι άνασκαλεύει,

κάτω άπό τά παραμύθια των φλοίσβων,

τά κεριά των ΄μματιών των ναυαγών,

ό,τι έμεινεν άπό τά μυστικά των λόγια,

τά λόγια του τραγουδιού, πού τους δράκοντας κοιμίζει".

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ                    

(ποίημα έκ τής συλλογής "ΕΠΙΦΑΝΙΑ", Θεσσαλονίκη 2002).

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

ΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΑΝΩΝ 

 

Άναβλύζει ό νέος ύμνος τών παγανών στήν χαραυγήν

μέσα  άπό τό μυστικόν κελάρυσμα τής πηγής τού φωτός,

ώς ή ύδροχόος τής παλαιάς μας μνήμης άνανεώνει

τά όράματά μας στό άνθοδοχείον τής καρδίας μας,

όταν ή μητέρα θέτει τόν άρτον τού νέου ήλίου στό τραπέζι μας.

Έσύ άπλώνεις  μέσα άπό τά ΄μμάτιά σου στην μεγάλη πλατεία

τά χρώματα τής Ίριδος τών άσμάτων τών παγανών.

Καί ή  θάλασσα κατευοδώνει τόν ύμνον

μέ ταίς γαλανόλευκαις σημαίαις τών κυμάτων.

Τό χέρι σου κρατεί τό δένδρον τών άνθισμένων κεραυνών μιάς θυέλλης,

γράφει σ΄ έναν χαιρετισμόν τήν μοίρα σου στόν όρίζοντα

μέ την εύχήν τού άφρισμένου αίγιαλού στό στόμα σου,

μέ τούς λιμένας τής μνήμης  σταίς όργωμέναις άπό θρήνους θάλασσαις.

 Αί όποίαις άνοίγουν μία- μία τούς μυστικούς θύλακας τής ζωής 

στούς θόλους τών μυστικών τών νησιών των.

 Έκεί  κατεβαίνει ό μυστικός ποταμός καί σμίγει

μέ τήν άρμύραν σκύβωντας κάτω άπό τό τραγούδι τού φλοίσβου,

σ΄ ένα όνειρον, τό όποίον ταξιδεύει ύπερχρονίως

μέ τόν ήλιακόν άνεμον στούς αίθερίους κόσμους.

Τώρα στήν έξαέρωσιν τού πρωϊνού ένα παγανόν προβάλλει

άπό τό παράθυρον τού ναού τής Μεγάλης Μητέρας

καί άναρτά στήν  γέρικην έλαίαν τού κήπου μας

τά άγγελτήρια τών έμβατηρίων

τών έπερχομένων παναρχαίων θρύλων τών Θεών  μας .-

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

"Είς ΄Ελπίδιον,

Έλληνα Θρησκευτήν καί Μάρτυρα"

 

«Θύτην» άπεκάλεσαν τόν νεαρόν ΄Ελπίδιον

οί θλιβεροί έβραιοχριστιανοί, οί μισαροί άνθέλληνες,

έπειδή τούς Προγονικούς Θεούς καί αύτός, όμάδι μας

στούς Ναούς μας  έρχόμενος τιμά καί πάλιν-

προσεύχεται καί τήν άγάπην του διαλαλεί σφοδρώς

πρός τόν ΄Ελληνισμόν καί τήν Προγονικήν μας Γήν,

κατά τάς συνάξεις ήμών τών ΄Ελληνίων.

Τόν ήθελαν καί αύτόν όμοιόν των, δούλον τού «θεού» των,

άπαρνητήν άμα καί διώκτην τών ένθέων ΄Ελλήνων,

τών Δημητροφίλων χωρικών βασανιστήν

καί τρομοκράτην άνανδρον,όστις τά ΄Ιερά κρημνίζει,

ή τα όσια τού Γένους τών ΄Ελλήνων βεβηλώνει.

Δέν μάς πτοούν αί άπειλαί των διά έκδίκησιν,

έπειδή τούς έπήραμεν τόν εύγενή ΄Ελπίδιον,

ή έπειδή τόν Φιλέλληνα τόν ΄Ιουλιανόν συνδράμομεν,

τόν Παραστάτην Ήρωα, υίόν τής Βασιλίνης.

Είπομεν ότι, έάν είς τήν Ματρώαν Πίστιν έπανέρχωνται νέοι,

ώς ό ΄Ελπίδιος,

τότε διά τήν ΄Ελλάδα θέλει υπάρχειν πάντα ΄Ελευθερέως

έλπίς Διός".

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

(ποίημα έκ τής συλλογής "ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΑ", 1985)

 

taolympia

Περιοδικόν "ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ", έκδοσις τού ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ", ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

<...Έκ τυμπάνου βέβρωκα,
,
έκ κυμβάλου πέπωκα,

γέγονα μυστικός...>

Λόγος μύστου τών Έλευσινίων

  http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΦΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

ΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘ΄ ΈΚΑΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗΝ (ΔΕΥΤΕΡΑΝ) ΚΑΙ ΩΡΑΝ 19.00μ.μ.  

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ "ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ"

ΤΟΥ "ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ

Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

Φωτογραφία

ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

Αυτός ο χάρτης έχει πλέον αφαιρεθεί από τα βιβλία Ιστορίας του Δημοτικού...
Ό Έλληνισμός καί αί Πατρίδες αύτού...

 

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

alt

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
 ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΥΣΙΟΥ-ΠΕΛΑΣΓΟΥ

 

alt

 Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΦΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΚΑΊ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ           ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ

   ΗΛΙΟΔΙΤΗ: ΩΡΑ 11.00 π.μ.,ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗ:ΩΡΑ 19.00 μ.μ.

Έπικοινωνία: www.ellanikos.gr/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Τηλ.:6944.810701

Θεματικαίς τού ίστοτόπου:

ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΒΙΒΛΙΑ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΟΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ-ΙΕΡΑΤΕΙΑ-ΓΛΩΣΣΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΡΥΪΔΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ--ΙΕΡΑ-ΜΟΥΣΕΙΑ- ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ-ΤΕΛΕΤΑΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΑΛΛΗΛΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΡΘΡΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΕΚΔΟΣΙΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ

«Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ,
Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»


Ίστόρημα
Θεσσαλονίκη, 2006 μ. Ά.Τ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΥΣΙΟΥ-ΠΕΛΑΣΓΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

1-Κοινωνία καί ΄Εργασία:‘Η ΄Επαγγελματική Παιδεία στήν ‘Ελλάδα», μελέτη, έκδοσις Κ. Μπρέγιαννη, Θεσσαλονίκη 1980.

2.-"΄Εργασία-Άνεργία-Άεργία», μελέτη, Θεσσαλονίκη 1980.

3.«Πολιτεία καί   Δημοκρατία»(άτομικά καί συλλογικά δικαιώματα καί καθήκοντα:πολιτικά, κοινωνικά,πολιτιστικά, θρησκευτικά, οίκολογικά), πολιτική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1980.

4. «Ποιήματα»,Θεσσαλονίκη 1980.

5.« ΄Η ΄Επιστροφή είς τήν Μητέρα Γήν»,κοινωνιολογική μελέτη, ίδία έκδοσις,Θεσσαλονίκη 1981.

6.«΄Αγροτική καί Περιηγητική Πολιτική»(΄Αγροτικόν καί «Τουριστικόν» Δίκαιον), κοινωνιολογική και  οίκονομική  μελέτη,  Θεσσαλονίκη 1982.

7.-"Άπολλώνιον Ήμαρ", ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 1984.

8.-«Τό «Πανεπιστήμιον»:Ναός τής Γνώσεως ή ΄Εκκολαπτήριον Κοινωνικών Παρασίτων;», κοινωνιολογική μελέτη Θεσσαλονίκη 1984.

9.-"Δωδώνη", ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 1985.

10.-"Ή Φυσιολατρεία: Τό όντως Οίκολογείν έστί Θρησκεύεσθαι» ,πολιτική μελέτη,Θεσσαλονίκη 1986.

11.«Τό Δίκαιον των ΄Υγροβιοτόπων μετά την έφαρμογήν της Συμβάσεως Ραμσάρ», περιβαλλοντική  μελέτη, Θεσσαλονίκη 1986.

12. « Μνημειολογία(«Άρχαιολογικόν» Δίκαιον»), Θεσσαλονίκη 1987.

13. «΄Εχει Φοίβος Καλύβην», ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1988(β΄έκδοσις 2005).

14.«Τελεστήρια» ,ποιήματα,Θεσσαλονίκη 1989.

15.«Λειτουργία της Θεάς Μητρός Δήμητρος»,Θρησκευτική Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 1990.

16.»Λειτουργία τού Θεού Πατρός Προμηθέως Φωστήρος», Θρησκευτική Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 1990.

17.-"Έπιφάνια", ποιήματα, Θεσσαλονίκη, 1990 μ.Ά.Τ.

18.-«Φιγαλεία», ποιητική σύνθεσις,Θεσσαλονίκη 1992.

19.«΄Ιουλιανός ο Παραστάτης» ,ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 1992.

20.«Ίεροπραξία ύπέρ τού ΄Εθνάρχου ΄Ιουλιανού τού Παραστάτου», Θεσσ/νίκη 1992.

21.-«΄Η ΄Ανάκτησις τώ 1912 τής Θεσσαλονίκης παρά των ΄Ελλήνων»,ίστορική μελέτη, έκδοσις «Κέντρου ΄Ιστορίας τού Δήμου Θεσσαλονίκης», 1994.

22.-«Πύδνα ή τό ΄Αερικόν τού Κεδρηνού Λόφου» ,ποιητική σύνθεσις,Θεσσαλονίκη 1995.

23.-«Τά σχέδια του Δεινοκράτους περί της΄Αλεξανδρείας τού ΄Αθωνος», ίστορική μελέτη, έκδοσις της ΄Ελληνικής ΄Ιστορικής ΄Εταιρείας (Α.Π.Θ.),  Θεσσαλονίκη 1998.

24.-«Παναγιώτης Ποταγός:΄Ο ΄Οδυσσεύς τού νεωτέρου ΄Ελληνισμού» ,ίστορική μελέτη, έκδοσις τής ΄Ελληνικής ΄Ιστορικής ΄Εταιρείας (Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 1999.

25. «Σαμοθράκη», ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 2004.

26. «Δαδούχος», ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 2006.

27. «Ό Έθνάρχης ΄Ιουλιανός, ό Παραστάτης τού ΄Ελληνισμού», ίστόρημα, Θεσσαλονίκη 2006.

28.-"Ή Έλληνική Όλυμπική Θρησκεία", τόμος 1ος, Θεσσαλονίκη 2012

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ:

1.-΄Αλβέρτου Καμύ: «Εύτυχισμένος Θάνατος», έκδόσεις Ν. Κατσάνος,Θεσσαλονίκη 1983.

2. Ζάν Βινσών: «Τέχνη και Ψύχωσις», έκδόσεις Ν. Κατσάνος, Θεσσαλονίκη, 1983.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ΡΗΤΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

΄Απαγορεύεται συμφώνως τώι νόμω 2121/1993 και τήι Διεθνή Συμβάσει της Βέρνης(ή όποία Σύμβασις έκυρώθη διά του ν. 100/1975), ως σήμερον ίσχύουν, ή άναδημοσίευσις και γενικώς ή άναπαραγωγή-όλική,μερική, περιληπτική-, ή κατά παράφρασιν ή διασκευήν άπόδοσις του έν γένει περιε­χομέ­νου τής ίστοσελίδος, δι΄ οίουδήποτε μέσου ή τρόπου- μηχανικού, ήλεκτρονικού, φωτο­τυ­πικού, ήχογραφήσεως ή άλλου-άνευ προηγου­μένης έγγράφου άδείας του διαχειριστού αύτής.

Χειρόγραφα άποστελλόμενα, δημοσιευό­με­να ή μη, έπιστρέφονται, έάν άναζητηθούν άπό τους συντάκτας και άποστολείς των.Δημοσιευόμενα, έκφράζουν τάς άπόψεις των συντακτών αύτών. ΄Αρκεί μόνον τά δημοσιεύσιμα και δημοσιευτέα να είναι συντεταγμένα είς εύπρεπή ΄Ελληνικά, χάριν της άνάγκης άναβαθμί­σεως του έπιπέδου του Γλωσσικού μας Πολιτι­σμού, το όποίον ύπεβάθμισεν ό γλωσσικός ψευδο­δη­μοτικισμός άνθρώπων,- έξ όλου του κομμα­τικού φάσματος, των «πανεπιστημίων», της «λογοτεχνίας», τής "διοικήσεως" και της «δημοσιογραφίας» προερχομένων-, όλο­κληρωτικών άντιλήψεων, άσεβών προς τάς ΄Αρχάς της ΄Ελευθερίας και του Πνευματικού Αύτο­προσδιορισμού του ΄Ανθρώπου.

 

ypatiaΎπατία ή Έθνομάρτυς, έργον Βασιλείου Πελασγού-Γουσίου http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

Ο ΘΕΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΤΥΑΝΕΥΣ      
Άπολλώνιος Τυανεύς(1-100 μ.Ά.Τ.)

 

"ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" 

ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΘΝΙΚΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

 

΄Ελλάνικος,  ό Θεολόγος,  Πρηκτήρ "ΛΟΓΩΝ ΙΕΡΩΝ"

 

Έλλάνικος, Έλλην ίερατικός λειτουργός καί ίστορικός, Λέσβιος-Πελασγός τήν καταγωγήν, έγεννήθη έν Μυτιλήνη τό 480 π.΄Α.Τ., όπου έλαβεν τάς έγκυκλίους σπουδάς του καί κατέστη ίερεύς τής Θεάς μας Ήρας. Έπί μακρόν δέ διάστημα τού βίου του έζησεν είς την Μακεδονικήν πρωτεύουσαν, τήν Πέλλαν. Έκεί συνέγραψεν καί τά κείμενα τών "Ίερών Ίστοριών" του.
Βαθύτατα Έλληνικός, ό Θεοφόρος ούτος Πατήρ τής Γνώσεως Έλλάνικος, είναι έκείνος ό όποίος καθιερώνει την χρονολογίαν τών Μυθολογικών μας Παραδόσεων, ήτοι τής Άληθούς Θεολογικής Γνώσεως. Δηλαδή τών γεγονότων τής προφορικής καί δή τής ΄Ιεράς Παραδόσεως τού ΄Ελληνισμού.
Καθώς  καί τών καταγεγραμμένων είς τάς δέλτους της ίστορίας τοιούτων,έπί τήι βάσει τού χρόνου τής ίεροσύνης τών καθ΄ έκαστον κατά τόπους ίερειών τής Θεάς ΄Ηρας. Είναι βαθύς γνώστης τής ίστορίας τών γενών τού Πελασγικού χώρου. Κατέχει τάς πηγάς τής ίστορίας τών Άτλάντων, ώς καί τής καταγωγής τών έποικιστών τής περιοχής τού Λατίου, τής γής τού Ίδάλου. Καθ΄ ότι ό φερόμενος ώς οίκιστής αύτού Αίνείας, έθνικός καί αύτός Ήρως τών Πελασγών, δηλαδή καί ήμών τών Έλλήνων, καθωδηγήθη είς τούτο παρά αύτού τούτου τού ΄Οδυσσέως, τόν όποίον ήκολούθησεν μετά τά Τρωϊκά.
Ό Όμιλος Έλληνικής Παιδείας «Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»,έδρεύων έν Θεσσαλονίκηι, νεωτέρα πρωτευούσηι του Μακεδονικού ΄Ελληνισμού, έχόμενος δέ τών Όλυμπικών ήμών Ίδεωδών συνεστήθη έπί σκοπώ δράσεως ύπέρ της έπαναγωγής των Άρχών της Ίερότητος της Γής των ΄Ελλήνων. Των όποίων θεματοφύλακες ήσαν πάντοτε, άνά τάς χιλιετηρίδας της έθνικής μας ζωής και ίστορίας, οί ίερατικοί μας έσμοί. Καί ένδοξον δέ μέλος τής Όλυμπικής Ίερατικής μας Οίκογενείας ύπήρξεν ό έκ Λέσβου, έν Μακεδονία δέ άναδειχθείς ίερεύς καί διδάσκαλος, άοίδιμος  Έλλάνικος. 

ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

 

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ": ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘ΄ ΕΚΑΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗΝ(ΔΕΥΤΕΡΑΝ) ΚΑΙ ΩΡΑΝ 19.00 μ.μ.

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ",

βασ.Ήρακλείου 28, 2ος όρ., γρ.11, Θεσσαλονίκη


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

.Σεληνοδίτη(Δευτέρα) , ώρα 19.00:


http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png


        ΒΙΒΛΙΑ        
                     ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ

Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 ioulianos1

ypatiaΥΠΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑtaolympia  

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ"    

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012  

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΑΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΓΟΥ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΦΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,

ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ,

ΤΕΧΝΗΣ,ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

                          

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Τό Πάνθεον τής Θεσσαλονίκης("Ροτόντα")

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έπικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


taolympia

"ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ", περιοδική έκδοσις  τού ΟΜΙΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
βασ.Ήρακλείου 28, 2ος όρ., Θεσσαλονίκη, wwww.ellanikos.gr/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Η Αθηνά Αρεία πρόσθεσε νέα φωτογραφία.

 

alt

Δεν μου αρέσει · ·

ΜΟΥΣΑΙΣ TE ΧΑΡΙΣΙ ΘΥΕMusas

 

ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ» ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΓΟΥΣΙΟΥ «Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΝ ΤΡΟΠΟΝ, Η ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΘΝΩΦΕΛΟΥΣ ΎΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥΤΟΥ, ΤΟΥ ΑΘΛΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΊ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΟΧΕΥΟΝΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΦΑΙΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ  ΤΩΝ ΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΕΚΔΟΣΙΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ

«Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ,
Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»


Ίστόρημα
Θεσσαλονίκη, 2006 μ. Ά.Τ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΥΣΙΟΥ-ΠΕΛΑΣΓΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

1-Κοινωνία καί ΄Εργασία:‘Η ΄Επαγγελματική Παιδεία στήν ‘Ελλάδα», μελέτη, έκδοσις Κ. Μπρέγιαννη, Θεσσαλονίκη 1980.

2.-"΄Εργασία-Άνεργία-Άεργία», μελέτη, Θεσσαλονίκη 1980.

3.«Πολιτεία καί   Δημοκρατία»(άτομικά καί συλλογικά δικαιώματα καί καθήκοντα:πολιτικά, κοινωνικά,πολιτιστικά, θρησκευτικά, οίκολογικά), πολιτική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1980.

4. «Ποιήματα»,Θεσσαλονίκη 1980.

5.« ΄Η ΄Επιστροφή είς τήν Μητέρα Γήν»,κοινωνιολογική μελέτη, ίδία έκδοσις,Θεσσαλονίκη 1981.

6.«΄Αγροτική καί Περιηγητική Πολιτική»(΄Αγροτικόν καί «Τουριστικόν» Δίκαιον), κοινωνιολογική και  οίκονομική  μελέτη,  Θεσσαλονίκη 1982.

7.-"Άπολλώνιον Ήμαρ", ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 1984.

8.-«Τό «Πανεπιστήμιον»:Ναός τής Γνώσεως ή ΄Εκκολαπτήριον Κοινωνικών Παρασίτων;», κοινωνιολογική μελέτη Θεσσαλονίκη 1984.

9.-"Δωδώνη", ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 1985.

10.-"Ή Φυσιολατρεία: Τό όντως Οίκολογείν έστί Θρησκεύεσθαι» ,πολιτική μελέτη,Θεσσαλονίκη 1986.

11.«Τό Δίκαιον των ΄Υγροβιοτόπων μετά την έφαρμογήν της Συμβάσεως Ραμσάρ», περιβαλλοντική  μελέτη, Θεσσαλονίκη 1986.

12. « Μνημειολογία(«Άρχαιολογικόν» Δίκαιον»), Θεσσαλονίκη 1987.

13. «΄Εχει Φοίβος Καλύβην», ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1988(β΄έκδοσις 2005).

14.«Τελεστήρια» ,ποιήματα,Θεσσαλονίκη 1989.

15.«Λειτουργία της Θεάς Μητρός Δήμητρος»,Θρησκευτική Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 1990.

16.»Λειτουργία τού Θεού Πατρός Προμηθέως Φωστήρος», Θρησκευτική Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 1990.

17.-"Έπιφάνια", ποιήματα, Θεσσαλονίκη, 1990 μ.Ά.Τ.

18.-«Φιγαλεία», ποιητική σύνθεσις,Θεσσαλονίκη 1992.

19.«΄Ιουλιανός ο Παραστάτης» ,ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 1992.

20.«Ίεροπραξία ύπέρ τού ΄Εθνάρχου ΄Ιουλιανού τού Παραστάτου», Θεσσ/νίκη 1992.

21.-«΄Η ΄Ανάκτησις τώ 1912 τής Θεσσαλονίκης παρά των ΄Ελλήνων»,ίστορική μελέτη, έκδοσις «Κέντρου ΄Ιστορίας τού Δήμου Θεσσαλονίκης», 1994.

22.-«Πύδνα ή τό ΄Αερικόν τού Κεδρηνού Λόφου» ,ποιητική σύνθεσις,Θεσσαλονίκη 1995.

23.-«Τά σχέδια του Δεινοκράτους περί της΄Αλεξανδρείας τού ΄Αθωνος», ίστορική μελέτη, έκδοσις της ΄Ελληνικής ΄Ιστορικής ΄Εταιρείας (Α.Π.Θ.),  Θεσσαλονίκη 1998.

24.-«Παναγιώτης Ποταγός:΄Ο ΄Οδυσσεύς τού νεωτέρου ΄Ελληνισμού» ,ίστορική μελέτη, έκδοσις τής ΄Ελληνικής ΄Ιστορικής ΄Εταιρείας (Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 1999.

25. «Σαμοθράκη», ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 2004.

26. «Δαδούχος», ποιητική σύνθεσις, Θεσσαλονίκη 2006.

27. «Ό Έθνάρχης ΄Ιουλιανός, ό Παραστάτης τού ΄Ελληνισμού», ίστόρημα, Θεσσαλονίκη 2006.

28.-"Ή Έλληνική Όλυμπική Θρησκεία", τόμος 1ος, Θεσσαλονίκη 2012

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ:

1.-΄Αλβέρτου Καμύ: «Εύτυχισμένος Θάνατος», έκδόσεις Ν. Κατσάνος,Θεσσαλονίκη 1983.

2. Ζάν Βινσών: «Τέχνη και Ψύχωσις», έκδόσεις Ν. Κατσάνος, Θεσσαλονίκη, 1983.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ΡΗΤΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

΄Απαγορεύεται συμφώνως τώι νόμω 2121/1993 και τήι Διεθνή Συμβάσει της Βέρνης(ή όποία Σύμβασις έκυρώθη διά του ν. 100/1975), ως σήμερον ίσχύουν, ή άναδημοσίευσις και γενικώς ή άναπαραγωγή-όλική,μερική, περιληπτική-, ή κατά παράφρασιν ή διασκευήν άπόδοσις του έν γένει περιε­χομέ­νου τής ίστοσελίδος, δι΄ οίουδήποτε μέσου ή τρόπου- μηχανικού, ήλεκτρονικού, φωτο­τυ­πικού, ήχογραφήσεως ή άλλου-άνευ προηγου­μένης έγγράφου άδείας του διαχειριστού αύτής.

Χειρόγραφα άποστελλόμενα, δημοσιευό­με­να ή μη, έπιστρέφονται, έάν άναζητηθούν άπό τους συντάκτας και άποστολείς των.Δημοσιευόμενα, έκφράζουν τάς άπόψεις των συντακτών αύτών. ΄Αρκεί μόνον τά δημοσιεύσιμα και δημοσιευτέα να είναι συντεταγμένα είς εύπρεπή ΄Ελληνικά, χάριν της άνάγκης άναβαθμί­σεως του έπιπέδου του Γλωσσικού μας Πολιτι­σμού, το όποίον ύπεβάθμισεν ό γλωσσικός ψευδο­δη­μοτικισμός άνθρώπων,- έξ όλου του κομμα­τικού φάσματος, των «πανεπιστημίων», της «λογοτεχνίας», τής "διοικήσεως" και της «δημοσιογραφίας» προερχομένων-, όλο­κληρωτικών άντιλήψεων, άσεβών προς τάς ΄Αρχάς της ΄Ελευθερίας και του Πνευματικού Αύτο­προσδιορισμού του ΄Ανθρώπου.

  http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ

 

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2013 15:17 (Τήν αύτήν ήμέραν εμφανίσεις 640)

Share

Εύχόμεθα είς όλους τούς Συνέλληνας, τούς έχομένους τών Πατρίων όπως κατά τάς έρχομένας ήμέρας τών Έορτών τού Ίερού Δένδρου τών Δρυάδων καί τού Άγίου Πνεύματος τού Θείου Λόγου τού Πρωτογόνου(τήν Τριακοστήν Δαδιφορίου(Ίανουαρίου)), καθ΄ ήν έορτάζομεν τήν Ίεράν Μνήμην τών Τριών Ίεροφαντών: Όρφέως τού Θεολόγου, Πλουτάρχου τού Θεοχρήστου καί Πλήθωνος τού Έλληνομνήμονος, όπως πλησθώμεν Όλυμπίου Φωτός,έντείνωμεν τήν Πατριωτικήν μας Συνειδητότητα καί προβώμεν είς εύρυτέραν ένεργοποίησιν πρός διάσωσιν τών έναπομεινάντων στοιχείων τής Πατρογονικής Πολιτιστικής μας Κληρονομίας..


Συγχαίρομεν ίδία πάντας τούς συμβαλόντας, τούς διαδραματίσαντας ούσιαστικόν ρόλον είς τήν διάσωσιν ένός άξιολόγου Μνημείου τού ΦρυγοΜακεδονικού μας Πολιτισμού, τού Ναού τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος Άφροδίτης, τού κειμένου στήν περιοχήν τής Πλατείας Άντιγονιδών Θεσσαλονίκης.

Νύν έπί τών Κρισίμων Έθνικών Θεμάτων:

Έπί τού πεδίου τών Έθνικών Θεμάτων ύστερώμεν είς πρωτοβουλίας πρός άντιμετώπισι τών ήδη έκδηλουμένων προκλήσεων έναντίον τής Έλλάδος καί τού Έλληνισμού. Αύται προέρχονται έκ μέρους:
α)Τών διοικούντων τήν Μικρασίαν(Μικρασία-Άσιατική Έλλάς, ποτέ  "Τουρκία") ντομέδων καί σινομογγόλων, οί όποίοι πραγματοποιούν ήδη τό σχέδιον των πρός έκ τών ένδον κατάλυσιν τής Έλληνικής κυριαρχίας είς τήν Δυτικήν Θράκην διά τής άθρόας έξαγοράς άγροτικών γαιών καί έξαναγκασμού πάντων τών έκεί μουσουλμάνων όπως φθέγγωνται τουρκιστί!!! Ύπάρχουν όμως είς τόν Μικρασιατικόν χώρον 53 Έθνότητες-Λαότητες, τών δικαιωμάτων τών όποίων όφείλομεν νά ύπερασπισθώμεν έναντι τής έπιδιωκούσης ν΄ άφανίση αύτάς τουρκιζούσης ίθυνούσης όμάδος...Ποίος θά διεγείρη τόν έθνισμόν αύτών τών Έθνοτήτων-Λαοτήτων, ίνα άπαιτήσουν τό αύτονόητον δικαίωμά των τού έθνικού των αύτοπροσδιορισμού καί τής αύτοδιοικήσεως;
β)Τών βουλγαριδών Σκοπιανών ίθυνόντων τής πολυφυλετικής Βαρδαρίας(ποτέ: "Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τής Μακεδονίας"(!!!), διότι ούτε Μακεδονία ποτέ ύπήρξεν, άλλ΄ ούτε καί Δημοκρατία).Οϊ άπανταχού Βλάχοι, οί άποτελούντες τήν βάσιν τής Έλληνικής Φυλής, οί όμιλούντες τήν Γλώσσαν καί τού Άχιλλέως καί τού Αίνείου, όφείλουν νά πρωτοστατήσουν ύπέρ τής προστασίας τών δικαιωμάτων καί τών έν Βαρδαρία Έλλήνων(Βλάχων). Άφού οί αύτοχρισθέντες έν Δυτική Μακεδονία κάποιοι ώς... μόνοι(!!!) διαχειρισταί τών προνοιών τής Συμβάσεως-Συμφωνίας τού Έλσίνκι, παθαίνουν...άλλεργίαν, όταν άκούν περί τής ύποχρεώσεώς των έκδηλώσεως ένδιαφέροντος περί τής προστασίας τών όπου γής χειμαζομένων Έλληνικών Κοινοτήτων(καί όχι άπλώς...μειονοτήτων)!...
γ)Τών  Άλβανών, τών έπιβιωσάντων χάρις είς τήν παρερμηνευθείσαν έλληνικήν φιλοξενίαν, διά τής όποίας οί φυγάδες έκ τής χώρας τού Άλεξάνδρου Νοταρά-Παπαδοπούλου(ή άλλως Έμβέρ Χότζα), οί νήστεις, έπεβίωσαν χάρις είς ήμάς καί όχι μόνον: Ηύραν έν Έλλάδι έργασίαν καί έσχημάτισαν καί περιουσίας. Τών όποίων τά κεφάλαια μετέφεραν είς τήν γήν τού Γεωργίου-Άλεξάνδρου Καστριώτου. Καί άνεθάρμαναν τήν οίκονομίαν τού τόπου των. Τώρα, ότε ή... "...ψείρα έβγήκεν είς τόν γιακά...", άποθρασσυνθέντων όρισμένων εκ τούτων, ύποκινουμένων άπό τά γνωστά Κέντρα Άποσταθεροποιήσεων Κρατών, ζητούν νά...κατέλθουν ώς...κατακτηταί πέραν τού Θυάμεως ποταμού, τού Καλαμά! Έχουν πολλοί τούτων καβαλλήσει τόν κάλαμον! Λησμονούν ότι ή παροικούντες άλλοτε περί τόν Θολόν ποταμόν, τόν Θύαμιν, τόν ποταμόν τό έκβάλλοντα πολλά... θυαμούρια(τσαμούρια), ώμίλουν καί τήν γλώσσαν τού Πύρρου καί τήν γλώσσαν τού Άχιλλέως. Καί ήσαν μάλιστα, ώς Έλληνες, οί προπομποί τής ύπό τόν Άλέξανδρον τόν Μέγα Μακεδονικής Φάλαγγος.Ότε όμως οί ρασοφόροι έφεραν τήν "τουρκιά" είς τήν Έλλάδα καί αύτοί ώς άπό χιλιετηρίδων δωδεκαθεϊσταί μετέστησαν είς "μουσουλμάνους διά τού...άναντιλέκτου καί...άφοπλιστικού... έπιχειρήματος τού "τούρκου" σεϊχουϊσλάμη, πρός μή "χριστιανούς" καί "έκτός προνοιών τού...πατριάρχου"Έλληνας τυχόντας(: "Τί θέλεις, τό ίσλάμ ή τό μαχαίρι";)", τότε άπέστησαν καί τής Έλληνικής των ταυτότητος! Καί μετά πέντε αίώνας...άνακάλυψαν πώς έπρεπε νά είναι άλβανοί, όχι Έλληνες,άφού όμιλούν-φθέγγονται στήν άρχαίαν πελασγικήν! Καί  κατέστησαν, λόγω άπαιδευσίας, τά μάλα άνθέλληνες! Ό Άλέξανδρος Παπαδόπουλος(Έμβέρ Χότζα) έγνώριζεν τήν ταυτότητά των καί τά έργα των. Διό δέν τούς έδέχθη τό 1945 άσμένως στήν χώραν του. Τούς είχεν έπί τής πολυετούς μοναρχίας του είς τό περιθώριον τής έν γένει άλβανικής ζωής.Καί οί έπίγονοι τούτων σήμερον, ύπερφρονήσαντες, έπιζητούν νά έλθουν ώς...τιμωροί κατά τής Έλλάδος, ή όποία, διά δικαστικών άποφάσεων κατά έγκληματιών πολέμου-μισθοφόρων άλλοτρίων, έξεδίωξεν τούς προδώσαντας τήν Πατρίδα των καί τούς Έλληνας είς Μουσολίνι καί Χίτλερ, τούς δολοφόνους όμοφύλων των Έλλήνων Στρατιωτών τού Ήπειρωτικού Μετώπου!!!

Τά γνωστά Κέντρα τών Άποσταθεροποιητών
έχουν διάφορα... "παρατηρητήρια" είς τήν χώραν μας! Καί έκείθεν πράττουν τά πάντα, προκειμένου νά προωθούν τήν... άποστολή των καί νά δυσφημούν άνά τόν κόσμον τόν Έλληνισμόν! Έμείς δέν θά έπρεπε νά είχωμεν ήδη συγκροτήσει πολλά τοιαύτα Έλληνικά Παρατηρητήρια Έφαρμογής τών Άρχών τού Ο.Η.Ε. καί δή έκείνων τών Άρχών, αί όποίαι άναφέρονται είς τήν Προστασίαν τών Κοινοτήτων καί Μειονοτήτων άνά τά κράτη τού κόσμου;;; Έχομεν Κοινότητας είς Μικρασίαν καί Θράκην, είς Σαρδικήν(Βουλγαρίαν), είς Βαρδαρίαν(Πελαγονία-Δαρδανία τών Βλάχων), είς Ίλλυρίαν(Βόρειοι Ήπειρώται κ.ά..), είς Βακτρίαν(Καλλίστρατοι-Καλλάς), είς Ίμαλάϊα(Ίωνες-Γιαβάν, έξ ών ό φιλόσοφος Μ-Ο.Ρασνίς), είς Συρίαν, είς Αίγυπτον, είς Ίταλίαν κ.΄ά. Τί πράτομεν χάριν αύτών; Ούδέν! Έπιτρέψαμεν καί είς αύτήν τήν χώραν τών Καλλιστράτων νά διεισδύσουν, νά ύπεισέλθουν οί δόλιοι Βουλγαρίδαι Βαρδαρίται(Σκοπιανοί) καί νά μεταβάλουν τόν Έθνικόν προσαναντολισμόν τών έκείσε νεωτέρων  Έλληνογενών, πείθοντες αύτούς πώς δέν είναι Μακεδόνες, άλλά... "Μακεντόνσκυ" τού...Γκρουέφσκυ!!!Ούτε έπί τού ζωτικού Έθνικού Πολιτικού Ζητήματος τό Έθνικόν Κίνημα κατέστη δυνατόν νά όμονοήση καί νά διαμορφώση μίαν Έθνικήν Γραμμήν! Ήκολουθήθη τό παραμύθιον πώς δι΄ όλα πταίουν μόνον οί πολιτικάντηδες καί όχι καί αί...γενεαί πάσαι καί...συμμορίαι τών όργανωμένων συμφερόντων λυμεώνων τού Δημοσίου Ταμείου. Πταίουν σύν τούτοις  καί έκείνοι οί όποίοι είχον άπασπάσει ίδιάιτερα οίκονομικά προνόμια είς βάρος τών άλλων οίκονομικών τάξεων, οί κτήσαντες δηλαδή...έπιδόματα διάφορα, ώς εκείνα τής... "έγκαίρου προσελεύσεως είς τήν ύπηρεσία", τής "μεταφοράς άλληλογραφίας άπό όρόφου είς όροφον", τής  "άποστολής τηλετύπων"("φάξ"),  τής  "προθερμάνσεως αύτοκινήτου", τών ύπερόγκων μισθών καί τών "έφ΄ άπαξ" είς τάς ΔΕΚΟ κ.λ.π. Καθώς καί πολλοί οί όποίοι ύπεδύοντο καί ύποδύονται τούς άγρότας, τούς καιροσκόπους καφενοβίους, τούς έθισθέντας καί αύτούς στόν ήσσονα κόπον,τούς λεηλατητάς μέ φυτοκτόνα-ζωοκτόνα δηλητήρια τής Έλληνικής Γής,οί όποίοι έλεηλάτησαν καί αύτοί μετ΄ άλλων τά διάφορα προγράμματα οίκονομικών ένισχύσεων τής Έλλάδος έκ τής ΕΟΚ-ΕΕ καί έδυσφήμισαν τά Ίερά Έργα τής Θεάς Δήμητρος.

Ήδη θά έπρεπε, άντί τού "άντιμνημονιακού" κλεφτοπολέμου
, νά είχεν άρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος πρός συγκρότησιν ένός Πανελληνίου Πατριωτικού Κινήματος μέ Σήμα τόν Ήλιον τής Βεργίνης. Στόχος τούτου ήθελεν είναι ή έκ βάθρων Πολιτειακή Άλλαγή καί ή Διαμόρφωσις ένός Άμέσου Δημοκρατικού Πολιτεύματος χωρίς κομματικούς μονάρχας καθώς καί χωρίς ίσοβίους...κληρονομικούς δεσπότας(διότι τοιούτους...εύαγγελίζεται κομματάρχης τις, άγνοών  ότι ύπουργός τής χουντοσυμμορίας άπεκάλεσεν("Άκρόπολις", 13.10.1973) τοιούτους, τούς κληρονομικούς, άλλογενείς δέ, μονάρχας, ώς άπογόνους ληστών τών έν Εύρώπη τριόδων-σταυροδρομίων!).Ή Έλλάς πρέπει ν΄ άποκτήση ένα Πρότυπον Πολίτευμα. Νά είναι δακτυλοδεικτουμένη διά τόν Νέον Πολιτικόν της Πολιτισμόν καί όχι ώς παράδεγμα μεσαιωνικού δεσποτάτου καί τιμαρίου, τό όποίον διαφεντεύει άλλότριός τις άπό τήν ύπερατλαντικήν χώραν.
Όφείλομεν νά σώσωμεν τήν Γλώσσαν μας!Όμως έμείς άντί τής έπαναφοράς είς τήν Έθνικήν μας Ζωήν τής  Γλώσσης τού Σωκράτους καί ώς Δημοσίας-Κοινής τής Γλώσσης έκείνης τού Άδαμαντίου Κοραή, έστέρξαμεν νά μάς έπιβληθή τό αίσχος τής Ψευδοδημοτικιάς, τήν όποίαν έσκάρωσεν είς τού... κασίδου τήν κεφαλήν ό Ί. Ψυχάρης καί οί σύν αύτώ!!! Άντί τής Γραμματικής καί τού Συντακτικού τής Έλληνικής Γλώσσης τού Άχιλλέως Δαρδανού(Τζαρτζάνου) άπεδέχθημεν τήν όλως έλλειμματικήν έκείνην τού Μανώλη Τραινταφυλλίδου καί τών σύν αύτώ. Καί έχομεν έκ τούτου τό σημερινόν κατάντημα τής γενικευθείσης Γλωσσικής μας Άφασίας! Τό όποίον είναι άπότοκον τού μεγάλου Πραξικοπήματος έπί τού Γλωσσικού μας Πολιτισμού τώ 1975 τών Καραμανλέως-Ράλλη καί τών Άλλων (Άντί)Δημοκρατικών Δυνάμεων τού δημοκρατικοφανούς Όλοκληρωτισμού. Ήτοι τού μεγάλου...ψαλιδίσματος τού λεξιλογικού μας πλούτου καί τών  δοκίμων συνταξιών, ένεκα τού όποίου περιπέσαμεν είς τό αίσχος  τής λεξιπενίας, τών άσυνταξιών, τού άφανισμού τών έτεροπτώτων προσδιορισμών καί τών τριτοκλίτων ούσιαστικών καί έπιθέτων, τών άκυρολεξιών, τών σολοικισμών!!! Καθηγητής πανεπιστημίου, γνωστός θεράπων καί τού όλοκληρωτισμού τής δεξιάς καί τής άριστεράς, έλεγεν, έν τή άθλιότητί, πώς άντί τού  ότι "καταρτίζεται-συζητείται-ψηφίζεται-έκδίδεται-δημοσιεύεται νόμος",...φκιάνεται!!!

Έπλεόνασεν ό άριθμός τών έπηλύδων λαθροεποίκων(
όχι άπλώς λαθρομεταναστών)! Τί πράττομεν όμως πρό αύτής τής προκλήσεως, ίδία  τοιούτων έκ Πακιστάν μουσουλμάνων, όμολογημένων ώς στρατιωτών τού Ίσλάμ, άλλά καί ώς  μισθοφόρων τού...βαθέος κράτους τών ...πορθμέων αύτών είς Έλλάδα τούρκων; Ένώ άλλοι έξ άλλων φυλών λαθρομετανάσται καί λαθροέποικοι έχουν...ξεχυθή καθ΄ άπασαν τήν Έπικράτειάν μας καί πωλούν λαθραία σιγαρέττα καί προϊόντα κινεζικής προελεύσεως, χωρίς παραστατικά καί χωρίς φορολόγησιν, στερούντες έκ τοιούτων φοροκλοπών τήν Έλληνικήν οίκονομίαν έτησίως έκ 10.000.000.000 εύρωπίων, τά όποία καί έξέρχονται έξ  Έλλάδος!!! Αί δημόσιαι καί αί δημοτικαί άρχαί τούς βλέπουν, τούς όρούν, άλλά παραθεωρούν τήν διαπραττομένην παρ΄ αύτών άνθελληνικήν αύτήν άταξίαν καί άσχημίαν!!! Ύπάρχουν όμως Έλληνες, οί όποίοι συντηρούν αύτήν τήν άθλιότητα είς βάρος τού Έθνους μας!...Ποίους περιμένομεν νά ένδιαφερθούν περί αύτών; Οί καλυπτροφόροι("κουκουλοφόροι")  γνωστού κομματιδίου μεριμνούν μόνον περί τής προστασίας καί τής παραμονής έν Έλλάδι τών φορέων τούτων  ύπονομεύσεως τής έθνικής μας ζωής! Διότι έπλεόνασαν αί διαβόητοι...ΜΚΟ, αί όποίαι έχουν εύρει τόν τρόπον τής...λήψεως καί...άναλήψεως χρημάτων έκ τού Δημοσίου ταμείου, ώς προσφέρουσαι... "έργον" είς τήν έθνικήν μας διάλυσιν ύπεραμυνόμεναι τών... "δικαιωμάτων" τών λαθρομεταναστών καί λαθροεποίκων!!!
Πότε θά έπιβληθή ό Νόμος περί Ξενηλασίας; Πότε θά διαλυθούν οί άστικοί Καρκίνοι Άθηνών καί Θεσσαλονίκης καί θά γίνη ή δέουσα άνακατανομή πληθυσμού είς τάς "προβληματικάς"  βορείας καί άνατολικάς περιοχάς τής νύν Έπικρατείας μας; Πότε θά γίνωμεν πάλιν χωρικοί καί μετά άγρόται; Πότε θά ίδρύσωμεν καθ΄ άπασαν τήν χώραν  Άγροτικά Σχολεία καί Διδακτήρια Έλληνικής Παιδείας, στελεχωμένα καί μέ έθελοντάς έκπαιδευτικούς καί θά κλείσωμεν πολλά άχρηστα ψευδοπανεπιστήμια, τά όποία παράγουν σήμερον μόνον έμπεριστάτους πρό τού συγχρόνου ζοφερού κοινωνικού-οίκονομικού φαινομένου νέους, άλλά καί μεγάλον κηφηναριόν, ώς έκείνο τό όποίον προσήλθεν πλησίστιον καί διώγκωσεν γνωστόν κομματίδιον, προκειμένου νά καταφέρη νά μήν διαταραχθή τό καθεστώς τού άραλικίου είς τό λεηλατημένον Δημόσιον, τό όποίον έξησφάλισεν διά...νόμων είς τό...πραιτώριον ένός νύν καγγελαρίου;;;

Ίδωμεν τί μέλλει άπό τούδε γενέσθαι ...

Εύχόμεθα Καλόν, Δημιουργικόν καί πλέον Όλύμπικόν τό Νέον Έτος 2013 μ.Ά.Τ.  

Έν Θεσσαλονίκη τή 4η Δαδιφορίου(Ίανουαρίου) 2013.

Έρρωσθε!

Διά τό Δ/Σ τού " Έλλανίκου Δευκαλίωνος

"Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, Δικηγόρος-ίστορικός

(Γνωστοποίησις: Ή Έταιρεία μας έξέδωκεν είς νέαν έκδοσιν, τά βιβλία "Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" καί "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ"(Τόμος 1ος)).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
"Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗellanikos.gr/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
"Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ellanikos.gr/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εύχόμεθα Καλόν, Δημιουργικόν καί πλέον Όλύμπικόν τό Νέον Έτος 2013 μ.Ά.Τ.  

 

Έν Θεσσαλονίκη τή 4η Δαδιφορίου(Ίανουαρίου) 2013.

Έρρωσθε!

Διά τό Δ/Σ τού " Έλλανίκου Δευκαλίωνος"

Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, Δικηγόρος-ίστορικός

(Γνωστοποίησις: Ή Έταιρεία μας έξέδωκεν είς νέαν έκδοσιν, τά βιβλία "Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" καί "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ"(Τόμος 1ος)).

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ  ΕΚ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΑΔΩΝ

ΚΑΤΕΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΓΛΩΣΣΑ»-ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΗΣ!

      

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ...ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΑΔΩΝ...       

Κατήντησαν οί ψευδοδημοτικιστάδες τήν ψευδοδημοτικιστικήν "έκδοχήν" τής Γλώσσης μας ένα ύπόλειμμα, ένα...φάσμα αύτής! Τήν άθλίαν αύτήν έπινόησιν άρρωστημένων νόων. Τής όποίας χαρακτηριστικά είναι:1)ή λεξιπενία, 2)ή άκυρολεξία, 3)ό σολοικισμός, 4)ό παρατονισμός, 5)ή κατάργησις τών τριτοκλίτων ούσιαστικών, τής πεμπτουσίας δηλαδή τής Γλώσσης μας, 6)ή κατάργησις τών έτεροπτώτων προσδιορισμών καί ή...άντικατάστασίς των διά τής...ύποτακτικής έγκλίσεως κ.ά.π.!!!Είς αύτήν δέ τήν ψευδογλώσσαν, τήν ψευδοδημοτικιάν,έθίσθησαν ήδη, όχι μόνον ψευδοπροοδευτικοί,οί τά μάλα οίηματίαι έθνομηδενισταί,  οί "έκπαιδευόμενοι", άλλά και μέγα μέρος τών Έλλήνων Έσωτερικού τε καί Έξωτερικού. Καί δή έκείνοι, οί όποίοι είς το παρελθόν διερρήγνυον τά ίμάτιά των, όταν κανείς έπεχείρει να...άπλουστεύση, ήτοι έξευτελίση την Γλώσσαν μας! Καί αύτοί οί τότε γλωσσαμύντορες προήρχοντο έκ τών χώρων τής πολιτικής, τής έκπαιδεύσεως, τής δημοσιογραφίας-έφημεριδογραφίας! κ.ά.... Ήσαν αύτοί, οί όποίοι έστιγμάτιζον άλλοτε, και δικαίως, πάντα όστις  ίσχυρίζετο πώς τούτο έπραττεν, ήτοι την κατ΄ έπίφασιν…«άπλούστευσιν»(!), μάλλον κακοποίησιν-άποδιάρθρωσιν, της Γλώσσης μας, χάριν, ύποτίθεται, έκείνων, οί όποίοι δέν είχον παιδείαν! Δέν έπρόκειτο όμως περί αύτού. Διότι δέν είχον  τούτο ύπ΄ όψει των οί τοιούτοι ύποκριταί καί καιροσκόποι πρηκτήρες τού πνευματικού μικροελλαδιστισμού. Δέν άπεσκόπουν νά... "μορφώσουν" δι΄...άλλων(;)... "γλωσσικών" μέσων τούς μή τυχόντας παιδείας συνέλληνας. Μάλλον...έπόνουν  έκείνους, οί όποίοι διετέλουν έν πνευματικήι άδρανείαι  καί ραστώνηι  καί  ούδέ έφημερίδα ήθελον-ένώ ήδύναντο- να άναγνώσουν! Άλλά ούτως έπραττον και έκ καιροσκοπισμού, ίνα…προβάλουν έαυτούς ώς τούς τάχα  «προοδευτικούς», γενόμενοι ούτως άλάστορες τού Γλωσσικού μας Πολιτισμού !! Άλλά οί μή σχόντες, ένεκα τών περιστάσεων, παιδείαν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί Ίωάννης Μακρυγιάννης έμαθον μόνοι των γράμματα. Δέν τούς έθελξεν ό ψευδοδημοτικισμός τού Ίω. Βηλαρά, άλλά ό πλούσιος λόγος τού Άδαμαντίου Κοραή. Καί τούτο, έπειδή ήθελον νά μορφωθούν. Όχι νά παραμορφωθούν! Διότι διέθετον φιλότιμον. Καί είναι αύτόχρημα γελοίος, παραπλανητικός καί άντίθετος πρός τήν πραγματικότητα ό ίσχυρισμός τών ψευδοδημοτικιστάδων παρακμιών πώς τώ 1975 έπέβαλον διά τής κρατικής βίας  την ψευδοδημοτικιάν, ίνα... "μορφωθή" ό..."λαός"!!! Ό λαός δέν έμορφώθη, άλλά...παρεμορφώθη γλωσσικώς καί έν γένει αίσθητικώς  διά τής ψευδογλώσσης αύτής, τής ψευδοδημοτικιάς... Τήν όποίαν άρχικώς είχεν «σκαρώση» ό άλήστου μνήμης Ί. Ψυχάρης... Καί άκολούθως τήν ένεφάνισεν ώς...δημοσίαν ήμών "γλώσσαν" ό Μ. Τριανταφυλλίδης!!! Ένώ όντως Δημοσία μας Γλώσσα είναι ό Καθαρεύων Λόγος, ή Καθαρεύουσα, ίσχύουσα ύπέρ τήν χιλιετίαν. Καί τούτο, προκειμένου τάχα ό λαός τού ένός έκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων άποφοίτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, των πέντε έκατομμυρίων άποφοίτων Γυμνασίου(Λυκείου) και των λοιπών αύτομορφωμένων να καταστή δυνατόν να έλθη είς… «έπαφήν με την γλώσσαν του»!!! Μέ ποίαν γλώσσαν "του";;; Όχι, βεβαίως, μέ τήν γλώσσαν του...Ή όποία συναπαρτίζεται έκ τών ίδιωμάτων του καί τής Κοινής μας Γλώσσης, τής Καθαρευούσης. Άλλά νά...προσοικειωθή τό...παρασκεύασμα τών έργαστηρίων γλωσσικών τερατογενέσεων τού Μ. Τριαναταφυλλίδου καί τών σύν αύτώ! Καί πρώτον καί κύριον ό Μ. Τριανταφυλλίδης είναι καταφώρως έχθρός τών λαϊκών ίδιωμάτων! Δηλαδή τής Καθαράς, τής Πραγματικής  Δημοτικής. Τούτο τό καταγράφει ό ίδιος είς τό βιβλίον του, τό όποίον αύταρέσκως έπέγραψεν ώς... "Δημοτικισμός καί Άντίδρασι". "Νά καταργηθούν τά ίδιώματα" άποφαίνεται ό...μέγας "ίεροεξεταστής" τών γλωσσικών έπιλογών τών Έλλήνων!!!Καί έκ τούτου,βεβαίως, συνάγεται ότι ούτε δημοτικιστής ήτο, ούτε καί έχθρούς είχεν μεταξύ τών όντως άντιδραστικών(καί τού φασιστικού καθεστώτος Μεταξά καί τής σπείρας Ζαχαριάδου). Αύτοί κάθε άλλον, ούδόλως τού προέβαλον προσκόμματα είς τάς έπιδιώξεις του...

Η ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΤΩΙ 1975 ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΤΩΝ ΕΘΝΟΚΑΠΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΚΑΠΗΛΩΝ

    Δηλαδή τότε, τώ 1975, ή πλειονότης των γνωριζόντων άρκετά Έλληνικά Έλλήνων,... "ώφειλον"  άναγκαστικώ τώ τρόπω, κατ΄...έπιταγήν τών έπιγόνων Βηλαρά-Ψυχάρη-Τριανταφυλλίδου, να τά άπομάθουν όσα Έλληνικά είχον μάθει μέχρι τότε και να…προσχωρήσουν είς τήν γλώσσαν των… πεντακοσίων λέξεων των «λεξικών» των ψευδοδημοτικιστάδων τής... σχολής τού άργοσχόλου τής αύλής τού Άλή Πασά Βηλαρά, τού παίζοντος, λόγω άνίας, μέ τά γλωσσικά μας πράγματα!!! Δεν ύπερβαίνει ή τοιαύτη...άπαίτησις τών ψευδοδημοτικιστάδων πάν όριον άθλιότητος και καταφανούς  έπιδιώξεως ύποβαθμίσεως καί,έν τέλει,άφελληνισμού της μορφωτικής άγωγής καί τής Παιδείας μας; Τίνα άλλην χρείαν μαρτυριών έχομεν; Δεν συνιστά τούτο έγκλημα κατά του Πολιτισμού μας; Διότι είς τούτο άπεσκόπει άρχήθεν ό ψευδοδημοτικισμός. Άπεσκόπει είς τον, διά παντός τρόπου, έξοβελισμόν οίουδήποτε όντως έπαγωγικού έκπαιδευτικού προγράμματος πρός έκμάθησιν έκ μέρους των νέων γενεών της Άρχαίας Έλληνικής και της Καθαρευούσης! Καί τούτο, ίνα παύση ό Έλλην ν΄ άνάγεται είς την μακράιωνα Ίστορίαν του, τον Έθνικόν Πνευματικόν, Κοινωνικόν, Πολιτικόν βίον των Συντελεστών του Παγκοσμίου Πολιτισμού Προγόνων του! Αύτός ήτο ό, διαφανής στόχος των… Όλα τά άλλα είναι προκλητικαί προφάσεις έν άμαρτίαις καί έξωμύθια…"...Στέρησον έναν λαόν τής γλώσσης του καί θά έπιτύχης τήν έθνικήν έξουθένωσίν του..." είπον, έφησαν οί γνωστοί μισέλληνες Χαϊμ Γκόλντμαν(Λένιν) καί Άμπραάμ Μπέν Έλεάζαρ(Κίσσιγκερ)... Καί τό...πρόγραμμα  σταδιακής άποστερήσεως ήμών τής Γλώσσης μας, τής Γλώσσης τών Θεών μας εύρίσκεται, ψευδοδημοτικισμού ένεκεν, έν έξελίξει...Ήρξατο ήδη τό Έλληνικόν έθνος νά τελή έν γλωσσική άφασία, έν άγλωσσία! Καί έκείνοι, οί όποίοι δέν όρούν τούτο είναι οί ψευδοδημοτικιστάδες!

    Ίδωμεν πού θέλει όδηγήσαι τόν Έλληνισμόν, ψευδοδημοτικισμού ένεκα, αύτή ή όζουσα τά μάλα γλωσσικής τελματώσεως, ή όποία έπλεόνασεν κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν είς τόν τόπον μας...

     Άγνοώμεν τούς ψευδοδημοτικιστάδας καί τήν ψευδοδημοτικιάν των, τήν Ά-Γραμματικήν καί τό Ά-Συντακτικόν των καί έπανακάμπτωμεν  είς τήν Γραμματικήν καί τό Συντακτικόν τού Άχιλλέως Δαρδανού, καθώς καί είς τά Άναγνώματα έκ τών Έργων τού Άπολλοδώρου καί τού Παυσανίου(όχι έκ τών άτελεσφόρων τών Ξενοφώντος, Θουκυδίδου, Λυσίου). Ίδρύωμεν Άνοικτά Πανεπιστήμια Έλληνογνωσίας καί Έλληνομαθείας.

      Έργασθώμεν!...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ή Πολιτική Άγορά τού Άστεος τών Πολιτών

alt

Ή Βουλή τών "Άντιπροσώπων", τής Έλλάδος τών ύπηκόων, σήμερον!...

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ-ΠΕΛΑΣΓΟΣ

  ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ ΜΑΣ

  Πότε θ΄ άποκαταστήσωμεν πλήρως τό Έλληνικόν Μνημείον τού Ναού τής Θεάς μας Άθηνάς έν τώ καθημαγμένω, βεβαίως, Άστει τών Άθηνών;;;
  Τό Άστυ καί τό άττικόν τοπίον γενικώτερον έλεηλατήθη άπό λιποτάκτας τής ύπαίθρου, έργολάβους πάσης έργολαβίας, οίκοπεδοφάγους καί πολιτικάντας... άρχοντας... βραχωδών έκτάσεων, ώς καί πάν κοινωνικόν παράσιτον τής χώρας!!!
  Οί τά φαιά φορούντες έξακολουθούν, παρορώντες(παραβλέποντες) τήν σοβούσαν μεγάλην κρίσιν τού Έλληνισμού, ν΄ άνεγείρουν,- παρακάμπτοντες παντοίους χωροταξικούς, πολεοδομικούς καί περιβαλλοντικούς κανόνας-, δαπανηροτάτας μάνδρας!!! 
  Τό Έλληνικόν κράτος όφείλει ν΄ άποκαταστήση ύπάρχοντα ή νά δομήση είς τήν έδραν έκάστου παλαιού νομού έναν Έλληνικόν Ναόν άφιερωμένον είς τό Πάνθεόν μας. Έν προκειμένω, άς μιμηθή τόν σάχην Παχλεβί καί τόν ίσλαμιστήν τύραννον Χομεϊνί τής Περσίας. Οί όποίοι έσεβάσθησαν τήν πατρογονικήν θρησκείαν τών Περσών, τόν Ζωροαστρισμόν! Καί τόν κατέλεξαν, διά συνταγματικής μάλιστα διατάξεως, ώς δευτέραν άνεγνωρισμένην θρησκείαν αύτών!...
  www.ellanikos.gr

  alt
  ellanikos.gr
  ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
   
   
   

   

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
"Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ellanikos.gr/ellanikos@gmail.com

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩΙ

Ή έγκληματική άδράνεια τού Έλληνικού κράτους καί τών Έλλήνων, τόσον τών παροικούντων τήν Έλλάδα, όσον καί τών είς τήν ξένην διαμενόντων λιποτακτών-φυγάδων(“μεταναστών”), έκτρέφει τήν τουρκικήν δολιότητα. Ή Έθνική μας Γή είς τήν Χώραν τού Όρφέως, τήν Θράκην, έκποιείται είς τούρκους καί...ντολμέδας “επιχειρηματίας” άγοραπωλησιών γαιών!!! (Ένώ ή Χαλκιδική έκποιείται είς “ρώσσους” καί “βουλγάρους”)!Ή Άγροτική μας Οίκονομία τής Έλλάδος πάσης καί δή τής Θράκης έχει ύποβαθμισθή έκ τής Άπαξιώσεως τών Άγροτικών Έργων άπό Πολιτείαν, τό έπαίσχυντον καί παρακμιακόν (ψευδο)Πανεπιστήμιον καί τήν ...παρασιτόφρονα Κοινωνίαν μας! Ή πληθυσμιακή άπίσχνανσις έπήλθεν άπό τήν άφαίμαξιν έκ τών άστικών κέντρων(“καρκίνων”) πάσης ζωτικής ίκμάδος τής τήν Έλλάδα συντηρούσης καί διατηρούσης Ύπαίθρου. Άντί άνακρούσεως πρύμνης καί προσεπικλήσεως τής Πολιτείας πρός τούς πολίτας της τής έπαναγωγής τής πλειονότητος τούτων είς τήν Πάτριον χωρικήν μας Γή, τό βυθίσαν τήν Έλλάδα είς τήν οίκτράν κατάστασιν τής χρεωκοπίας καί έπαιτείας σύστημα όλων τών κομμάτων, τών συνδικαλιστικών όργανώσεων καί τών ένωτισμένων μέ τήν... “ίδεολογίαν” τού ήσσονος κόπου καί τού βολεύματος ύπό τήν... “κεραμίδα” τού Δημοσίου Ταμείου “πολιτών”(κάλλιον: ύπηκόων), αύτη συνεχίζει άμήχανος πλέον νά άναζητή έμβαλωματικάς “λύσεις”.Έπαιτεί χρημάτα άπό έκείνους, οί όποίοι μάς όφείλουν δανεικά καί άποζημιώσεις έκ λεηλασιών τής έθνικής μας ζωής έν πολέμω καί “είρήνη”! Καί ταύτα σκοπούν καί μόνον είς τήν διάσωσιν τών άστικών όγκων!!! Ένώ ή χώρα μας τελεί ύπό γενικήν κατήφειαν, ένεκα όμως άμαρτημάτων πολιτικών καί πολιτών...Πρότασις έξόδου άπό τήν κοινωνικοοικονομικήν κρίσιν ούδεμία! Νέοι πολιτικαντικοί σχηματισμοί, προελθόντες άπό τόν πυθμένα τού κοινοβουλευτικού καί μή βίου, διογκούνται άπό τήν άκριτον συμπεριφοράν τών πολιτών, άκόμη...κοιμωμένων μέ τά...κλέη τού έκμαυλιστικού συνειδήσεων...πελατειακού κομματικού συστήματος, καί διεκδικούν τήν κυβερνητικήν έξουσίαν! Οί όποίοι πολίται ένώ έχουν ύποχρέωσιν συνέσεως είς τήν χρήσιν τών πολιτικών των δικαιωμάτων(φήφου) καί συστρατεύσεως ύποερασπίσεως τών Έθνικών Άξιών καί Ίδεωδών(Πατριωτισμός, Φυσιολατρεία, Συναλληλία), θέλουν καί ζητούν άπό κεκηρυγμένους άρνητάς τής Πατρίδος, άλλά καί πατριδοκαπήλους νά τούς...έπιλύσουν τά τερατωδώς διογκωμένα προβλήματα οίκονομικού χρέους, μή στέργοντες ν΄ άνταποκριθούν είς τήν έπιτέλεσιν τού πρός τήν Έλλάδα καί τό μέλλον της ήθικού των χρέους! Άδιαφορία περί πάντων! Κατέστημεν κοινωνία έγωπαθών. Καί τομαριστών! Ίδεολογία: “Ό,τι φάγομεν, ό,τι πίομεν καί ό,τι άρπάξει ό .π...νός”!Τί τό αίσχρώτερον; Έπί τριάκοντα καί έπτά έτη ούδεμίαν διαμαρτύρησιν έπραγματοποιήσαμεν διά τό έν Κύπρω έγκλημα τών τούρκων καί τών ύποβολέων των ντολμέδων καί δή τού άρχαγέτου τούτων Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ(τού ύπό τό ψευδώνυμον Χένρυ Κίσσιγκερ)!!! Ούδέν συλλαλητήριον ύπέρ τών Άγνοουμένων τής Κυπριακής Τραγωδίας έφιλοτιμήθημεν νά διοργανώσωμεν! Διότι ούτως έδοξεν είς τούς έγχωρίους προδότας καί έθνομηδενιστάς δεξιούς καί άριστερούς. Ήθελον νά άπαλλαγούν ούτοι μία καί έξω άπό τάς έν προκειμένω ένοχάς των! “Ή Κύπρος είναι μακράν”, είπον. “Δι΄ αύτό δέν τήν συνδράμομεν”. Καί άπό τού 1975 ή δεξιά άνεδιοργάνωνεν τό κράτος της καί έκάλυπτεν τά...σταγονίδια τής Προδοσίας, ή δέ άριστερά προπαρασκευάζετο διά τήν γενικήν έπίθεσιν, μέσω τών... “συνδικαλιστικών”... “στελεχών” της, διά τήν έκπόρθησιν τού δημοσίου καί ίτού ίδιωτικού οίκοδομήματος τής οίκονομίας! Καί άρχισεν ή γενική παρακμή!Διόγκωσις μισθών τού δημοσίου, διόγκωσις τιμών άγαθών, “ρεμούλα”, εύκολοζωϊσμός, σπατάλη τριών “πακέττων” κοινοτικών πόρων, “μεγάλα έργα”(άχρηστοι δρόμοι-όδοί, κατασκευαί όλυμπιακών έγκαταστάσεων κ.ά.), “δημοτικαί έπιχειρήσεις” άργούντων καί “μή κυβερνητικαί όργανώσεις”(έπί θεμάτων τά όποία προωθούντο καί προωθούνται άπό τόν έπιβιούντα έκόμη έθελοντισμόν!) κ.ά.Καί, τούτων ένεκα, άρχισεν συντελούμενος ό άφρων δανεισμός χρημάτων έκ μέρους τού κράτους μας άπό τά “Ξένα Κέντρα Άποφάσεων” τών Διεθνών Έξουσιαστών! Τό τέρα τού τεχνηέντως διογκωμένου δημοσίου όργανισμού άπήτει καί νέους...πόρους νά τραφή! Καί άς πάει καί τό...παλήάμπελον!Ίνα παύσωμεν νά έχωμεν άναφοράς πρός τό Έθνος καί τής Πατρίδα, έξωρίσθη ή Έλληνομάθεια άπό τό Ύπουργείον Άπαιδευσίας καί έκείνους έκ τών ύποβολέων του, οί όποίοι κατέλαβον τά “Πανεπιστήμια”. Δηλαδή οί παχυλώς άμειβόμενοι διά τό έθνικώς, ώς καί τό πνευματικώς καί πρακτικώς άνωφελές “έργον” των έθνομηδενισταί! Πολιτισμός έν γένει καί δή ή Γλώσσα μας έγνώρισαν έκτοτε έκπτώσεις καί έκπτωχεύσεις!! Ένώ έπρεπε νά άπαιτήσωμεν τόν έξοβελισμόν αύτών τών δολιθοφθορέων τής Παιδείας καί Άγωγής τών Έλλήνων άπό τούς χώρους τών Δημοσίων έκπαιδευτηρίων. Δέν άναζητήσαμεν λύσεις τών προβλημάτων μας διά τής πολιτιστικής μας άνελίξεως! Δέν άνακατασκευάσαμεν τά άπό χιλίων έξακοσίων έτών δηωθέντα Ίερά τών Έλλήνων. Δέν άνεδομήσαμεν τάς πόλεις μας, παλαιάς(λ.χ. Δίον κ.ά.) καί νεωτέρας κατά τά κλασσικά πρότυπα. Άντιθέτως καταχώνομεν πλέον βαθέως τά άποκαλυπτόμενα άπό τήν γήν καί έπικαλύπτοντα αύτά νεώτερα οίκοδομήματα μνημεία τού Πατρογονικού μας Πολιτισμού, τού πρό τής ένσκήψεως τής έβραιοχριστιανικής λαίλαπος, χάριν ίδιωτικών κερδοσκοπικών συμφερόντων ή άρνητικής σχετικής θέσεως τών κατά τόπους θεωρουμένων ώς άρμοδίων ύπηρεσιών τού Ύπουργείου Πολιτισμού! Δέν καλλιεργήσαμεν τήν Φυσιολατρείαν καί τήν άγάπη πρός τήν Μητέρα Φύσιν. Δέν παρήξαμεν άξιόλογα άγαθά πνευματικής ένατενίσεως. Ούδέ κάν κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά τοιαύτα. Καίτοι συνεστήθη τό κρατικοδίαιατον Κέντρον Έλληνικού Κινηματογράφου!( Άντιθέτως ή τουρκιά παρήγαγεν διά τού ύπουργείου τού Δαυίδογλου έβδοήκοντα τηλεοπτικάς “σειράς”, κατά τά...βραζιλιανά “πρότυπα”...σαπουνοπερών καί παραμύθια αίμοσταγών σουλτάνων της, τάς όποίας διανέμει έναντι έλαχίστων πρός έξωραϊσμόν τού τουρκικού παρελθόντος καί τού παρόντος, ίνα προσεταιρισθή τούς μουσουλμάνους τής Χερσονήσου τού Αίμου(Βαλκανίων)!!! Καί έν Έλλάδι εύρίσκονται καιροσκόποι καί παραδόπιστοι, έκμεταλλευταί κρατικών ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων καί τάς προβάλλουν, άδιαφορούντες περί τού συντελουμένου έγκλήματος τής έπιχειρουμένης άπαμβλύνσεως τής άρνητικής καταστάσεως τής έχούσης ούχί ίστορίαν, άλλά βεβαρημένον ποινικόν μητρώον τουρκιάς). Ένώ τά σύνορά μας είναι είσέτι άνοικτά είς τούς λαθροεποίκους(όχι άπλώς λαθρομετανάστας) τής Πατρίδος μας. Ή δέ Κοινωνία μας ύποδέχεται,άποδέχεται καί...διατρέφει(είς τό πρόσφατον παρελθόν καί...έξέτρεφεν!) τό τοιούτον φαινόμενον έθνικής ύπονομεύσεως, παρέχουσα στέγην είς τούς τοιούτους έπιβούλους έκ Πακιστάν κυρίως μισέλληνας είς τήν Έλλάδα μας είσβολείς, δίδουσα άφορολόγητον έργασίαν είς αύτούς ή άγοράζουσα άνευ έκδόσεως παραστατικών πωλήσεως τά έκ μέρους αύτών πωλούμενα κινεζικά προϊόντα ή ύποπροϊόντα, καθώς καί λαθραία σιγαρέττα(είς αύτά...πρωτεύουν οί τουρκόφωνοι...Ταταρομογγόλοι...“όμογενείς”(οί άγοράσαντες είς Μόσχαν ή Τυφλίδα... “έλληνικάς”(παστογραφημένας)... “ταυτότητας”, οί όποίοι έν μέσαις πλατείαις τών πόλεων καί έν μέσαις καί πληθούσαις άγοραίς πωλούν τήν λαθραίαν “πραγματείαν” των άνευ...όχλήσεων άπό ΣΔΟΕ, κρατικήν ή δημοτικήν Άστυνομίαν, τοπικούς έμπορικούς συλλόγους, έπιμελητήρια, όργανώσεις καταναλωτών,...φιλανθρώπους “μή κυβερνητικάς” όργανώσεις, οίκολογικούς φορείς, ίατρικούς συλλόγυς κ.λ.π.!). Οί όποίοι λαθροέποικοι έρχονται βάσει τού “Συστήματος τού κουρδοτούρκου Όζάλ”, ό όποίος προέτεινε ώς...λυσιτελεστέραν τήν έκ νέου ύποδούλωσιν τών Έλλήνων είς τούς... “όθωμανούς” διά τών ένόπλων πράξεων καί ένεργειών μιάς όργανουμένης έντός τής χώρας μας Πέμπτης Φάλαγγος έκ πάσης... “καρυδιάς” φιλοτούρκων φανατικών μουσουλμάνων προερχομένης! Ένώ οί τυχοδιώται άλβανοί πολιτικοί ίθύνοντες, οί έπιβιώσαντες χάριν τής Έλλάδος, έκ τού συναλλάγματος είς εύρώπια τών άπασχολουμένων είς Έλλάδα λαθραίως είσελθόντων ύπηκόων των, μέ τό θράσσος τού άγνώμονος ζητούν νά τούς παραχωρήσωμεν τήν νότιον Ήπειρον, όταν αύτοί κατέχουν τήν Έλληνικωτάτην Βόρειον Ήπειρον! Έπίσης οί σκοπιανοί Βαρδάριοι διεκδικούν τήν Μακεδονίαν πάσαν! Οί Βούλγαροι τήν Καβάλλαν! Καί οί τούρκοι τήν Δυτικήν Θράκην! Καί...άλωνίζουν είς τήν νύν έπικράτειάν μας ούτοι διά τών όργάνων των! Άγοράζουν διαρκώς Έλληνικήν γήν! Όπερ ώρισμένοι χαμένοι είς τόν μικρόκοσμον τής έκφυλιστικής άστικοποιήσεώς των...χαιρετίζουν ώς...έπενδύσεις, έπιχειρούντες έτσι έπιπολαίως νά έπικαλύψουν τό κατά τής Πατρίδος μας συντελούμενον έγκλημα τής έκποιήσεως Έλληνικής γής είς άλλοτρίους καί δή όρκισμένους έχθρούς αύτής!!!ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ -ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ”

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

alt

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ-ΠΕΛΑΣΓΟΣ


... ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
      ("ΦΥΤΑ" ΚΑΙ... "ΦΥΝΤΆΝΙΑ"!...).


Είναι καλόν προκειμένου νά πραγματοποιήσωμε τήν έπανεκκίνησι τού Έθνικού μας βίου άρξασθαι(ν΄ άρχίσωμε) άπό τήν συνειδητοποίησι τής άτομικής εύθύνης, τής εύθύνης ένός έκάστου έξ ήμών. Δέν δικαιολογούνται άδράνειαις καί μεταθέσεις τού σχετικού χρέους μας είς άλλους, κάποιους "άλλους" κινουμένους είς τούς πολυχρώμους κομματικούς χώρους… Ένώ είναι γνωστόν ότι αύτοί δεν διαφέρουν κατά τι, είναι είς τον αύτόν…παρανομαστήν μετά πάντων ήμών! Έίναι δέ διακριτόν ότι οί του πολιτικού μας προσκηνίου είναι- οί πλείστοι- άδρανείς μάζαις, άνίκανοι νά πραγματοποιησουν μίαν θετικήν σκέψιν! Οί όποίοι ύποτίθεται πώς είναι "γνώσται" τών πραγμάτων τής Πολιτείας μας!...
Το περιβόλιον του πολιτικού μας βίου διαθέτει πολλά…φυτά και…φυντάνια! Πέραν των εύαρίθμων καλοθελητών, έχομεν πληθώραν άποβλητέων άπό την πολιτικήν μας σκηνήν! Έμφανίζονται αύτοί ως… «προοδευτικοί», άλλά είναι άντιδραστικώτατοι είς ζητήματα ίδία πολιτικών μεταρρυθμίσεων καί δή έκλαϊκεύσεως του κράτους! Το κράτος και την έξουσίαν όρέγονται! Αύτός είναι ό διακαής των πόθος! «Ίδεολόγημά» των ή έπίβολή είς το διηνεκές τυραννίδος χάριν, ώς προκλητικώς άναφέρουν, της… «άναπτύξεως» του έτσι τρομοκρατουμένου και πολιτικώς…ύποσιτιζομένου και πνευματικώς ύπνώττοντος λαού! Φωνασκούν μόνον, μη έχοντες τι το ούσιώδες να είπουν, οί κενολόγοι, οί άρεσκόμενοι είς μονολόγους γέμοντας ψευδολογιών! Μισελληνίζουν άναφανδόν! Άπαξιούν πάσαν ένασχόλησιν με τά ΄Εθνικά Θέματα! Δίδουν άφεσιν άμαρτιών είς πάντας(σκοπιανούς, βουλγάρους, τούρκους) τους έχθρούς του Έλληνισμού!. Ύποθάλπουν την παράνομον είσβολήν και παραμονήν είς την χώραν μας άλλοτρίων και δή άφρασιατών μισελληνιζόντων ίσλαμιστών!Άλλά καί αύτοπροβάλλονται όχι ώς παράγοντες ήθους καί πολιτικού έστω...ύφους, άλλ΄ως χυδαίοι ύβρεολόγοι, ένίοτε μέχρι ποταπότητος!
Θα πρέπει να σημειώσωμεν όμως ότι αύτοί είναι δημιουργήματα πολλών άρνητικών παραγόντων και παθολογιών της κοινωνίας και του πολιτικού μας συστήματος. Και είς τούτο πταίουν πολλοί, μήτε ήμών έξαιρουμένων, ως άνεχομένων ή άδρανούντων πρό καταστάσεων παραβιάσεως του Ήθικού Δέοντος και του Φυσικού Δικαίου. Ούδείς δικαιούται να παίζη έπί ζητημάτων της διαχειρίσεως των πραγμάτων της Πολιτείας έπιβραβεύων, καί δή διά ψήφου(!), την δράσιν έκείνων, οί όποίοι, ένώ δεν έχουν μίαν πρότασιν διεξόδου άπό σοβούσαν σήμερον κρίσιν του τόπου μας, έν τούτοις μέμφονται όλους τους άλλους διά τά κακώς κείμενα και όχι και τους έαυτούς των! «Παραμυθιάζουν» έτσι τον εύρισκόμενον είς το περιθώριον της ένεργού πολιτικής Έλληνα, τον όπαδόν και ψηφοφόρον μόνον κομμάτων και…άποκομμάτων Έλληνα!!
Οί "καιροί" όμως δεν θα μας άναμένουν διά παντός! Διό όφείλομε νά συνειδητοποιήσωμε τήν κατάστασι τής δεινής κρίσεως τής κοινωνίας καί τής πολιτείας της Έλλάδος καί νά έντοπίσωμε τά αίτια, τά όποία τήν προεκάλεσαν. ΄Υπέρ οίουδήποτε άλλου άπαιτείται δράσις πάντων ήμών στό κοινωνικόν, τό πολιτικόν καί τό πολιτιστικόν(έθνικαίς όλυμπικαίς άξίαις) έπίπεδον μέ γνώμονα τήν έμπέδωσι τής Ίδέας τής Έγκαταστάσεως στόν τόπο μας όχι κομματικής ή προσωποπαγούς τυραννίας, άλλά όντως Δημοκρατικού, όντως Φιλελευθέρου Πολιτεύματος, μιάς Πολιτείας Έλλήνων.
25.07.2013
www.ellanikos.gr/ellanikos

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ   

Ώς κατεφάνη κατά τάς τελευταίας "βουλευτικάς" έκλογάς(Μάϊος 2012) τό Πολιτικόν Σώμα, τό Σώμα τών Πολιτών, τό μέν δέν έχει συνοχήν καί συναντίληψιντής κρισιμότητος τών περιστάσεων τής Πατρίδος, τό δέ στερείται Πολιτικής Παιδείας καί Άγωγής! Καί έκ τούτων άγεται καί φέρεται άκόμη άπό καιροσκοπούντας, πολλούς παρασιτικώς διαβιούντας καί έπιβιούντας είς τό "πολιτικόν" μας σύστημα! Δρά παρορμητικώς, άνευ περισκέψεως καί άνευ διαθέσεως άναγνωρίσεως καί τής ίδικής του εύθύνης είς τήν έμφάνισιν τών δεδομένων τής δεινής έθνικής, πολιτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής καί οίκονομικής μας κρίσεως... Καί οί γνωστοί καί...γνώριμοι έκ τού πολιτικού προσκηνίου... "καλοθεληταί", αύτοί οί όποίοι είς άλλας περιστάσεις θά άνεζήτουν τήν ψήφον των είς τόν...πυθμένα τής κάλπης,...είδον πώς καλόν είναι νά έκμεταλλευθούν τάς περιστάσεις, ίνα διευρύνουν-πιστεύομεν περιστασιακώς- τήν
πελατείαν τών κομματικών των... "παντοπωλείων", ύπερθεματίζοντες  είς άράς καί κατάρας κατά τών...φαγάδων τού δημοσίου ταμείου! Είς τούς όποίους όμως...περίοπτον θέσιν κατέχουν, καταλέγονται καί πολλοί έξ αύτών τών...άναθεματιζόντων τούς κρατούντας τήν έξουσίαν! Είμεθα μικρά κοινωνία. Καί ή παρακολουθούντες τά πολιτικά καί κοινωνικοοικονομικά πράγματα τού τόπου γνωρίζουν ποίοι διηγκωνίζοντο νά άναρριχηθούν είς τό κρατούν πολιτικόν "καθεστώς" καί νά...καταλάβουν θέσεις άργοσχόλων είς τό δημόσιον, ποίοι έτρέφοντο έκ μυστικών κονδυλίων καί...άδήλων πόρων, ποίοι έποίουν...βουτίας καί έλεηλάτων(ίδιώται, άλλά καί πεπορωμένοι πολιτικάνηδες) τό δημόσιον ταμείον, ποίοι μέ προφανή άναίδειαν...βαβουϊνων έστερούσαν(, "έπιχειρηματίαι", "έπιστήμονες" κ.ά.) τό κράτος έσόδων έκ φοροδιαφυγής καί φοροκλοπής, ίνα καταστούν ούτοι έν τάχει, διά εύκολοπλουτισμού, κάτοχοι  παρανόμως κτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, ποίοι άντί κομμάτων πολιτικής άγωγής τού Λαού έστησαν Γραφεία Τελετών Άπεργιών καί ύπονομεύσεως τού κοινωνικού-οίκονομικού συστήματος τού μεσαίου χώρου! Γνωρίζομεν ποίοι τήν Δημοκρατίαν έμίσων καί μισούν, ποίοι διακονούν τόν μελανέρρυθρον φασισμόν, θιασώται τών έκφραστών τούτου καταστροφέων τής Πατρίδος μας...Καθ΄ ό,τι άφορά τήν ζητουμένην άνασύνταξιν τής έθνικής μας ζωής είς όλα αύτής τά έπίπεδα, αύτή δέν δύναται νά έπιτευχθή, έάν προηγουμένως δέν:
1)Διαλυθούν οί άστικοί καρκίνοι Άθηνών, Θεσσαλονίκης καί περιορισθούν οί οίκισμοί αύτών είς μικρωτέραν κλίμακα-άκτίνα, μέ άνάκτησιν άνθρωπίνης ζωής είς περιβάλλοντα παραδοσιακών κοινωνικών σχέσεων καί αίσθητικής (νεοκλασσικισμός) καί έπανεισαγωγήν είς αύτά τού φυσικού στοιχείου κ.λ.π.
2)Καταργηθούν πλείστα όσα "πανεπιστήμια" παραγωγής πονηρών  καί χρηματολάγνων άστών καί δέν ίδρυθούν Άκαδημίαι Γενικής Έλληνικής Παιδείας(Πανδιδακτήρια) καί Άγροτικής Άγωγής, πρός Άνάκτησιν τών Έθνικών Πνευματικών-Έργασιακών-

Δημοκρατικών μας Άξιών καί δή έκείνων τής Έλευθεροβουλίας καί τού Πατριωτισμού.
3)Άνασυγκροτηθούν(Άναδομηθούν μέ σύγχρονα δομικά ύλικά), βάσει χρονικού στοχοδιαγράμματος, άπαντα τά Έθνικά μας Ίερά(Δίον, Δελφοί, Δωδώνη,Άθήναι,Έλευσίς, Σαμοθράκη, Δήλος, Έπίδαυρος, Όλυμπία, Σπάρτη, Κνωσσός κ.ά., καθώς καί Άρχαία Πολίσματα, χάριν Φιλοπατρίας, Πνευματικής Άναγεννήσεως, άλλά καί χάριν τής άναγκαίας άναπτύξεως τής περιηγητικής κινήσεως.
4)Τεθούν ώς προτερότητες οίκονομικής δραστηριότητος  ή Άγροτική Οίκονομία καί τά διακόσια αύτής έπιτηδεύματα καί ό Περιηγητισμός, χάριν, βεβαίως, τής Έθνικής Οίκονομίας καί ούχί ύπέρ τών γνωστών άρπακτικών λυμαιώνων τών δημοσίων οίκονομικών καί φοροκλεπτών.
5)Έκδιωχθούν άπαντες οί παρ΄ ήμίν λαθροέποικοι ("λαθρομετανάσται") έξ Άσίας καί Άφρικής προελθόντες, καθ΄ ότι είναι είσβολείς είς τήν Πατρίδα μας, τήν όποίαν, ίδία οί έκ Πακιστάν-Άφγανιστάν καταγόμενοι, ύποβλέπουν καί είναι...έτοιμοι ν΄ άνταποκριθούν είς τήν κλήσιν τών είς τήν γήν μας...μεταφορέων αύτών "τούρκων έκτελεστών τού Σχεδίου "Όζάλ" πρός άλωσιν αύτής έκ τών ένδον, είς τό όνομα τού...τουρκοϊσλάμ!!! Διό πρέπει ν΄άντιμετωπισθή αύτή ή δολιότης τών μετηλλαγμένων είς τουρανούς, ένδυθέντων μετά φανατισμού τόν τουρκισμόν καί έπιχειρούντων τήν διάβρωσιν τού έσωτερικού μας μετώπου ίθυνόντων τής Άγκύρας. Τούτο δέ τό έπιδιώκουν, ώς γνωρίζομεν, παντί τρόπω καί μέσω! Καί, έπ΄ έσχάτων, διά τής...έξαγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων,μεταδιδομένων άπό έν Έλλάδι τηλεοπτικούς διαύλους, περί τού...μεγαλείου...σουλτάνων, κατόχων χαρεμίων θηλέων καί άρρένων, σφαγέων λαών άπό Σαρδικής μέχρι Βιέννης,  καί περί ένός "έθνους"...άποτόκου τό πλείστον τού Παιδωμαζώματος Έλληνοπαίδων καί τό πλείστον Έλλήνων καί Άρμενίων έξισλαμισθέντων-

έκτουρκισθέντων "θρησκευτικών αίχμαλώτων"! Τό όποίον όμως, ώς προέκυψεν, δέν έχει ίστορίαν, άλλά βεβαρυμένον ποινικόν μητρώον έκ Γενοκτονιών (σήμερον οί άνανήψαντες Κούδροι τό άντιμάχονται καί τό νικούν έντός τής "έπικρατείας" του, προοιωνιζόμενοι τήν διάλυσιν τής "Τουρκιάς", ένώ ήμείς οί άμνήμονες... "πολεμώμεν" μέ... "μνημόνια" καί τά φάσματα τής γενικής μας χρεωκοπίας!).
6)Καταγγελθή τό καθεστώς τής ήπειρωτικής Κίνας είς τήν Διεθνή Όργάνωσιν Έργασίας καί τήν Διεθνή Ένωσιν Έμπορίου ώς έπιβαλόν καθεστώς έργατοδουλείας είς τούς ύπηκόους καί τό έσωτερικόν τής χώρας του καί ώς άσκούν παγκοσμίως  άθέμιτον έμπορικόν άνταγωνισμόν, διά τών είς εύτελείς τιμάς διακινουμένων άνά τήν ύφήλιον προϊόντων καί ύποπροϊόντων τής παραγωγικής αύτού μηχανής! Καί τά όποία "προϊόντα" έχουν κατακλύσει καί τήν Έλληνικήν άγοράν πλήττοντα δεινώς τήν έν τελματώσει τελούσαν έγχώριον παραγωγήν. Ένώ τά...έμπορεύονται είς τήν...μαύρην τοιαύτην "άγοράν" πλείστοι όσοι παρ΄ ήμίν παρασιτούντες (κίτρινοι, (....όμογενοποιηθέντες!!!)

τάταροι, μελαψοί, μελανίαι) λαθροέποικοι, άποκομίζοντες περί τά...12.000.000.000 εύρωπίων, τά όποία καί έξάγουν πρός τάς χώρας καταγωγής των!!!
7)Άνατεθή είς τήν Τεχνικήν Ύπηρεσίαν τού Στρατού ή τού λοιπού έκτέλεσις τών παρ΄ ήμίν Δημοσίων Έργων. Διότι είς τήν λεηλασίαν τού σχετικού ταμείου, διά τού "Ύπουργείου Δημοσίων Έργων",  έπεδόθησαν πολλοί, παντός φυράματος, πάσης κομματικής ταυτότητος αίσχρόβιοι!...Οί όποίοι, αύτοί, ή οί...διάδοχοί των, κατέστησαν νύν καί...κομπασταί καί δίδουν καί...μαθήματα "πολιτικής ήθικής", άποκαλούντες μέ θράσσος καί άλαζονείαν... "παραλογισμόν" τόν κατ΄ αύτών, έντός ή έκτός κοινοβουλίου, έλεγχον!!!             Ή Όλη Μακεδονία μας...   Ή Νύν Μακεδονική Περιφέρεια τής Έλληνικής Δημοκρατίας "Δημοκρατία έστί ή Έκλαϊκευσις τού Κράτους", έλεγεν ό Πατήρ τής μετά τήν Παλιγγενεσίαν, προσκαίρως έγκατασταθείσης, ώς δολοφονηθείσης άπό δεξιούς καί άριστερούς κακοποιούς, Δημοκρατίας τής 25ης Μαρτίου 1925, Άλέξανδρος Παπαναστασίου. Ώς έκ τούτου έναπόκειται είς τάς Ένώσεις Πολιτών έκείνας, αί όποίαι έχονται τών Αίωνίων Έθνικών μας Άξιών, καί δέν άναλίσκονται είς... "άγαναχτημένας"(!) κραυγάς καί φωνασκίας μόνον καί δέν άναμασούν... "έτοιματζήδικες" έβραιογερμανικάς ψευδοφιλοσοφικάς σαχλαμάρας ύπέρ...άλλων "παραδείσων" τού Ίεχωβά, ν΄ άναλάβουν Άγώνα ύπέρ τής Έπανεθνικεύσεως τού Πολιτικού, κοινωνικοοικονομικού καί,έπέκεινα, βεβαίως, καί τού Πνευματικού-Θρησκευτικού βίου ήμών. Διότι τήν λύσιν είς τά ήμέτερα προβλήματα έπιβιώσεως, διαβιώσεως,οίκονομικής καί κοινωνικής άνακάμψεως, διατηρήσεως τής Έθνικής μας Άξιοπρεπείας,τής Άκεραιότητος τής νύν Έπικρατείας τής Έλλάδος μας καί τής Άνακτήσεως τών Πατροπαραδότων Άξιών τών πρό έβραιοχριστιανισμού Άοιδίμων Προγόνων ήμών  μόνον ήμείς θέλομεν δώσαι.ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
"Ο ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ"
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος
Θεσσαλονίκη, 4.10.2012

 

                         alt

 

 

                              

             Έκκλησία Δήμου                                   Γερουσία                                      Σύγκλητος

   ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ   &ΝΕΩΤΈΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ; ΜΑ ΟΙ ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΑΔΕΣ, ΟΙ ΑΦΡΟΝΕΣ ΔΙΑΛΑΛΗΤΑΙ ΤΉΣ... "ΘΕΩΡΙΑΣ"(ΘΩΡΙΑΣ!) ΤΕΤΑΡΑΓΜΕΝΩΝ, ΜΑΛΛΟΝ, ΝΟΩΝ, ΠΕΡΙ... "ΑΝΤΙΜΟΡΦΟΚΡΑΤΙΚΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ            ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"!!! ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ, ΔΗΛΑΔΗ!!! ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ Η... "ΘΕΩΡΙΑ"(ΘΩΡΙΑ!)...ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ(!) ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΟΥΣ...ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ!...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤ΄ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ    ΔΡΑΣΑΝΤΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΛΑΓΝΟΥΣ ΨΕΥΔΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ("ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ",... "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ"), ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΗΓΟΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΠΕΝΕΧΘΕΙΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑΣ             ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΣ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΜΟΝΟΝ ΦΩΝΑΣΚΟΥΣ "ΔΟΜΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ"!... ΟΥΤΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ,ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ...ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΗΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΣΜΟΥ!...

 

                             Ό Έλληνικός Ρυθμός...                                                        καί αί "πολυκατοικίαι" τού...Τσιμεντάρχου!!!

 altalt

 

  alt        Κέρκυρα:Έλληνός Ρυθμός καί Έλληνική Αίσθητική

 

 

Φωτογραφία

Tό Άρσάκειον Άθηνών

 

               

Οί άλλοι(Γερμανοί) έμπνέονται άπό τήν Έλλάδα!... Ήμείς πότε θά...έπανελληνισθώμεν;

........................................................................................ 

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ "ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"    

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

"ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

ΚΑΘ΄ ΕΚΑΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗΝ(ΔΕΥΤΕΡΑΝ),   ΩΡΑ: 19.00 μ.μ.

βασ. Ήρακλείου(Άριστοτέλους-Άνθοπωλεία) 28, Θεσσαλονίκη

 

Έορτή "Διονυσίων" είς Άλσος Διονύσου, Όκτώβριος 2001

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

Έρμαίος(Οκτώβριος) 2012

1/10/12    "Είσαγωγή είς τόν Νεοπλατωνισμόν"

 8/10/12   "Ό  Πλωτίνος καί τό έργον του"

 15/10/12    "Ή Έννοια τής Αύτογνωσίας" 

 22/10/12    "Τά Μεγάλα Διονύσια"

29/10/2012 "Ή Φιλοπατρία καί ή Πηγαία Θρησκευτικότης"

 

Άπελλαίος(Νοέμβριος) 2012

5/11/12     Ό Νεοπλατωνισμός καί ό Ύλοζωϊσμός"

12/11/12    "Τό έργον τού Ίαμβλίχου"

 19/11/12     'Οί Άκρίται καί ό Νεοπλατωνισμός"

 26/11/12     "Ή Έλληνική Γλώσσα: Προβλήματα καί προοπτικαί-

Καθαρεύων Λόγος καί Ψευδοδημοτική)

 

Διονύσιος(Δεκέμβριος) 2012

 3/12/12    Ή Φιλοσοφία της Θρησκείας

 10/12/12     Ή Έννοια της Μυήσεως είς τήν Γνώσιν

17/12/12   "Τα Νεήλια τών Έλλήνων- Ό Διόνυσος Έλευθέριος καί Σωτήριος"

 ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΑΙ

alt           Όλυμπία: Είδομεν τό Φώς τό Άληθινόν, έλάβομεν Πνεύμα Διός Έλευθερέως έπουράνιον.Τό Φώς τούτο, όπερ λαμβάνει καί μεταλαμπαδεύει νεωτέρα ίέρεια τού Όλυμπίου Ίερού, δέον όπως φωτίζηι τόν νόα καί τό πνεύμα τών έχομένων τών Μητρώων καί Πατρώων Έδών καί Ήθών Έλλήνων τής σήμερον...

 

 altΌ Ναός τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος  Άφροδίτης τών Αίνείων, ό έν Θεσσαλονίκη(Πλατεία Άντιγονιδών), ό λεηλατηθείς, δηωθείς, βεβηλωθείς,μαγαρισθείς καί καταστραφείς άπό τούς διαχρονικώς δεδηλωμένους έχθρούς τού Έλληνισμού τά φαιά φορούντας άρπαγας,μισέλληνας καί μισοκόσμους...

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΘ΄ ΈΚΑΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΟΔΙΤΗΝ(ΔΕΥΤΕΡΑΝ)

Πλατωνική Άκαδημία Άθηνών

 http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

΄Ακρόπολις

Ακρόπολη

Φωτό: Έλένη Βραχάτου

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

΄Ο Κατακλυσμός τού Δευκαλίωνος

 

alt

Ένας από τους σημαντικότερους μύθους της Ελληνικής Μυθολογίας διαδραματίζεται στην περιοχή μας χιλιάδες χρόνια πριν (υπολογίζεται περίπου στο 9000 π..) Ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος είναι η αρχαία Ελληνική εκδοχή του κατακλυσμού που αναφέρεται πολύ πιο μετά, σε παραδόσεις πολλών αρχαίων πολιτισμών (όπως π.χ. στην Παλαιστινιακή-Βαβυλωνιακή παράδοση με τον κατακλυσμό του Νώε).

Κατά τον μύθο την εποχή που στη Φθία και τη Θεσσαλία βασίλευε ο Δευκαλίων ο Ζεύς αποφάσισε να καταστρέψει όλη την γενιά των ανθρώπων που ήταν διεφθαρμένη, με εξαίρεση τον δίκαιο βασιλέα και την γυναίκα του την Πύρρα.

Ο Δευκαλίων  λοιπόν μετά από συμβουλή του πατέρα του κατασκεύασε ένα πλοίο συγκέντρωσε τα απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση τους και επιβιβάστηκε στο πλοιάριο μαζί με την γυναίκα του. Στο μεταξύ ο Ζεύς ανοίγει τους καταρράκτες του Ουρανού και το έδαφος της Ελλάδας γεμίζει με νερό και οι άνθρωποι χάνονται. Για εννέα μέρες και εννέα νύχτες το βασιλικό ζευγάρι περιφέρεται από τα νερά μέσα στο πλοιάριο. Την δέκατη όμως ημέρα προσάραξε στο όρος Όρθρυς κατά άλλη εκδοχή στον Παρνασσό.

Εκεί όταν οι βροχές σταμάτησαν και τα νερά υποχώρησαν ο Δευκαλίων και η Πύρρα κατέβηκαν στην ξηρά και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν θυσία στον Φύξιο Δία (προστάτης των φυγάδων). Ο Θεός που επικαλέστηκε ο θεοσεβής Δευκαλίων έστειλε τον Ερμή για να τους μεταφέρηι την υπόσχεση ότι ο Ζεύς θα πραγματοποιούσε την πρώτη ευχή τους. Και η πρώτη ευχή του Δευκαλίωνος και της Πύρρας δεν ήταν άλλη από το να δώσηι και πάλι ζωή ο Ζεύς στο ανθρώπινο γένος.

Κατά μία άλλη εκδοχή η οποία προέρχεται από την Φωκίδα ο Δευκαλίων και η Πύρρα πήγαν στους Δελφούς και στο Ίερό της Θέμιδος για να εκφράσουν και σ αυτή την ίδια επιθυμία. Η Θεά τους άκουσε και τους απάντησε με τον παρακάτω χρησμό: "...Αν ήθελαν να φέρουν στη ζωή νέους ανθρώπους θα έπρεπε να καλύψουν τα πρόσωπά τους και να ρίχνουν πίσω από την πλάτη τους τα οστά της Μητέρας τους...".

Εκείνοι κατάλαβαν την ερμηνεία του χρησμού και αφού έκαναν ότι τους έλεγε ο χρησμός άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω από την πλάτη τους, αφού αυτές προέρχονταν από τα σπλάχνα της μάνας Γης.

Οι πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίων μεταμορφώνονταν σε άνδρες και αυτές που πετούσε η Πύρρα μεταμορφώνονταν σε γυναίκες. Από την πρώτη δε πέτρα που πέταξε ο Δευκαλίων προήλθε ο Έλλην, γενάρχης των Ελλήνων.

Ο Δευκαλίων και η Πύρρα απόκτησαν εκτός από τον Έλληνα, τον Αμφικτύωνα, τη Πρωτογένεια, τη Μελανθώ, τη Θυία (ή Αιθυία) και την Πανδώρα. Ο πρωτότοκος γιος τους ο Έλλην έγινε γενάρχης των Ελλήνων. Ο Αμφικτύων, κυβέρνησε την Αθήνα μετά τον Κραναό. Ο ίδιος ο Δευκαλίων, έγινε ο βασιλεύς της Φθίας και της Θεσσαλίας.

Ο γενάρχης των Ελλήνων, ο Έλλην, γέννησε με την Ορσηίδα τρεις γιους, τον Δώρο τον Ξούθο και τον Αίολο τους πρώτους αρχηγούς των Ελλήνων.

Ο Ξούθος βασίλεψε στη Πελοπόννησο και έκανε δύο γιους, τον Αχαιό και τον Ίωνα από τους οποίους οι Αχαιοί και οι Ίωνες πήραν τα ονόματά τους. Ο Αίολος βασίλεψε στη Θεσσαλία και οι κάτοικοι ονομάσθηκαν Αιολείς απ' αυτόν. Ο Δώρος και οι άνθρωποι του που ονομάστηκαν Δωριείς εγκαταστάθηκαν στις περιοχές ανατολικά του Παρνασσού.

Ο Αμφικτύων ήταν πατέρας του Λοκρού, ο οποίος ίδρυσε την Λοκρίδα.

Η εκδοχή του Δευκαλίωνος και της Πύρρας είναι αυτή που διαδόθηκε ευρύτατα από τις υπόλοιπες σχετικές παραδόσεις και επικράτησε όλων των άλλων και κατά την εποχή του Πλουτάρχου εμπλουτίστηκε και με άλλα στοιχεία και λεπτομέρειες που προέρχονται από ασιατικές παραδόσεις, θυμίζουν σε πολλά σημεία τους την εκδοχή που μας διηγείται η ... "βίβλος"...

Ο Δευκαλίων, λοιπόν, και οι δικοί του ήταν οι μόνοι που γλίτωσαν από τον τρομερό κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία-Ίστορία. Αλλά σε πιο κατακλυσμό αναφέρεται η Ελληνική μυθολογία; Μήπως στο παγκόσμιο κατακλυσμό που σύμφωνα με τον Πλάτωνα έγινε γύρω στο 9600 π.. και βυθίσθηκε η Ατλαντίδα μέσα σε μια μέρα και νύχτα;

Η ημερομηνία αυτή επιβεβαιώνεται και από τις παραδόσεις άλλων αρχαίων λαών. Ή μήπως υπήρχε και άλλος κατακλυσμός μικρότερος, γύρω στο 7000 π. ή ακόμα και στο 5000 π., όπως πολλοί μελετητές παραδέχονται, στον οποίο βυθίσθηκε και το υπόλοιπο τμήμα της Ατλαντίδος που επέζησε; Αν ισχύει η δεύτερη εκδοχή τότε αυτό σημαίνει ότι η Ατλαντίδα δεν καταποντίστηκε στα γρήγορα αλλά σταδιακά, και σ' αυτό το σημείο ο Πλάτων σφάλει.

Το ότι υπήρχαν πολλοί κατακλυσμοί, όμως, το αναφέρει και ο Πλάτων στο διάλογο "Τίμαιος" (22CD και 23 Β).

Στα κεφάλαια αυτά ο Πλάτων αναφέρει ένα μέρος της συζήτησης που είχε κάνει ο Σόλων με τους ιερείς της Αιγύπτου. Αναφέρουμε, τα συγκεκριμένα κεφάλαια(22ABCD, 23B):

" ...Κάποτε που θέλησε ο Σόλων να τους παρασύρει (εννοεί: τους ιερείς της Αιγύπτου) να μιλήσουν για τα παλιά γεγονότα, άρχισε να τους διηγείται για όσα εδώ στην Αθήνα θεωρούνται αρχαιότατα. Για τον Φορωνέα, τον οποίο ονόμασαν πρώτο και για τη Νιόβη και για τα μετά τον κατακλυσμό. Διηγήθηκε επίσης για τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα, πως διαβίωσαν μετά τον κατακλυσμό, και για τους απογόνους τους, και προσπάθησε να καθορίσει πόσα έτη παρήλθον από όσα έλεγε και να χρονολογήσει.

Κάποιος από τους ιερείς πολύ ηλικιωμένος, του είπε τότε: ...Πολλές καταστροφές ανθρώπων έχουν γίνει και θα γίνουν από πολλά αίτια, οι πλέον μεγαλύτερες από πυρκαγιές και κατακλυσμούς, και οι μικρότερες από αμέτρητα άλλα αίτια. Π.χ. η παράδοση που επικρατεί εις τη χώρα σας ότι δηλαδή κάποτε ο Φαέθων, ο γιος του Ηλίου, αφού έζευξε το άρμα του πατρός του, επειδή δεν είχε την ικανότητα να ακολουθήσει τον ίδιο με τον πατέρα του δρόμο, και πυρπόλησε ότι υπήρχε πάνω στη γη και ο ίδιος κτυπηθείς από κεραυνό εφονεύθη, αυτό λέγεται ως μύθος, ενώ η πραγματικότη είναι η παράλλαξι (σημείωσι: μεταβολή της κυκλικής κίνησεως) των περιστρεφομένων γύρω από τη γη ουρανίων σωμάτων που προκαλεί καταστροφή για πολλά χρόνια, από τις πυρκαγιές, των όντων πάνω στη γη....".

Και παρακάτω ο Αιγύπτιος ιερέας λέει στο Σόλωνα (23B): " Όσα λοιπόν είπες προηγουμένως, Σόλων, για τις δικές σας παραδόσεις περί γενεαλογιών, ελάχιστα διαφέρουν από παιδικά παραμύθια. Διότι εσείς ενθυμείσθε μόνο ένα κατακλυσμό της γης (σημείωση: τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος), ενώ έγιναν πολλοί πιο παλιά....."

Όσα αναφέραμε δείχνουν το αρχέγονο ιστορικό βάθος των ελληνικών μύθων! Πρέπει δε να τονίσουμε ότι ο μύθος δεν είναι κατ' ανάγκην παραμύθι αλλά οι αναφορές του έχουν έναν ενδεχόμενο ιστορικό πυρήνα! Ο μύθος συνήθως έχει δυο στόχους να διδάξει και να πληροφόρηση με κωδικοποιημένες εικόνες ή με υπερβολές και αλληγορίες όπως θα λέγαμε σήμερα. Το πόσες πληροφορίες έχουν χαθεί για το απώτατο παρελθόν των Ελλήνων και της Μεσόγείου γενικότερα το δείχνει ο μύθος του Δευκαλίωνος τον οποίον αναφέραμε προηγουμένως.

Διαβάστε παρακάτω και θα καταλάβετε!

«Έτσι έχει ο μύθος του Δευκαλίωνος. Αυτή η γενιά των ανθρώπων δεν είναι η πρώτη, αλλά της πρώτης εκείνης γενιάς οι άνθρωποι όλοι χάθηκαν, αυτοί δε γένος δεύτερο είναι του Δευκαλίωνος που το πλήθος της παντού αποίκησε. Περί δε εκείνων των (πρώτων) ανθρώπων αυτά μυθολογούνται, ότι μεγάλοι υβρισταί έγιναν και αθέμιτα έργα έπρατταν, ούτε όρκους τηρούσαν, ούτε ξένους φιλοξενούσαν, ούτε και ικέτες ανέχοντο, έτσι επήλθε σ' αυτούς η μεγάλη συμφορά.

Αυτή η ίδια η γη, πολύ ύδωρ ανέδυε, και βροχές μεγάλες έγιναν και οι ποταμοί τεραστίως διογκώθηκαν και η θάλασσα τόσο πολύ ανέβη, ώστε τα πάντα σκέπασε το νερό και έτσι χάθηκαν όλοι! Ο Δευκαλίων δε, ευσεβής και συνετός, μόνος των ανθρώπων απέμεινε για (να γεννήσει) την γενιά την δεύτερη. Η δε σωτηρία έτσι έγινε. Μεγάλη λάρνακα (κιβωτό) αυτός είχε και σ' αυτήν επιβίβασε παιδιά[8] και γυναίκες. Κατέφθασαν δε και επιβιβάσθηκαν (στην κιβωτό επίσης) και χοίροι και ίπποι και λέοντες κατά γένη και όφεις και ακόμα όλα όσα την γη μοιράζονται, πάντα κατά ζεύγη.

Ο δε (Δευκαλίων) τα δέχθηκε όλα, γιατί μεταξύ τους δεν εβλάπτοντο, διότι εκ Διός φιλία έγινε μεταξύ τους και σε μια λάρνακα πάντες έπλευσαν όσο το ύδωρ επικρατούσε. Αυτά ιστορούν οι Έλληνες περί Δευκαλίωνος»
Λουκιανός «περί της Συρίης Θεού» 12.3

Οι περιγραφές του κατακλυσμού στην Σαμοθράκη έχουν πράγματι εξαιρετικό ενδιαφέρον: «Τώρα θα σας διηγηθώ την ιστορία των νησιών του Αιγαίου αρχίζοντας από την Σαμοθράκη... Το νησί κατοικούσαν αυτόχθονες... Λένε ότι στα αρχαία χρόνια ονομαζόταν Σαόννησος... Οι Σαμόθρακες διηγούνται ότι πριν από τους κατακλυσμούς που έγιναν σε άλλους λαούς συνέβη εκεί ένας άλλος μεγάλος κατακλυσμός στην διάρκεια του οποίου άνοιξε το στενό στις «Κυαναί Πέτραι» (οι μυθικές Συμπληγάδες) και στην συνέχεια (άνοιξε) ο Ελλήσποντος.

Γιατί η θάλασσα του Εύξεινου Πόντου ήταν πρώτα λίμνη και φούσκωσε σε τέτοιο σημείο που από την πίεση του ρεύματος ξεχύθηκαν με ορμή τα νερά στον Ελλήσποντο και κατέκλυσαν μεγάλο μέρος από τα Ασιατικά παράλια και όχι και λίγη πεδινή έκταση της Σαμοθράκης μετατράπηκε σε θάλασσα. Και γι' αυτόν τον λόγο στα μεταγενέστερα χρόνια μερικοί ψαράδες ανασύρουν με τα δίχτυα τους λίθινα κιονόκρανα, γιατί ακόμα και πόλεις κατακλύστηκαν απ' τα νερά. Κι'; όσοι γλίτωσαν απ'; τον κατακλυσμό κατέφυγαν στα ψηλότερα μέρη του νησιού.

Αλλά καθώς η θάλασσα ανέβαινε ολοένα και ψηλότερα, ευχήθηκαν στους Θεούς του τόπου. Κι'; όταν σώθηκαν σε ανάμνηση του γεγονότος ύψωσαν πέτρινα σύνορα γύρω-γύρω απ'; το νησί κι' έκτισαν βωμούς. Είναι φανερό λοιπόν ότι η Σαμοθράκη ήταν κατοικημένη πριν από τον κατακλυσμό»

Διόδωρος Σικελιώτης ιστορική βιβλιοθήκη 5.47

[Πηγή ellinikoarxeio.com]

 

ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ

 

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ"ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ"

http://img585.imageshack.us/img585/5683/sigjrr.png

 

........................................................................................................................................................................

 ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΔΙΑΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΣΤΩΝ

 

 

ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΑ ΑΘΗΝΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΆ ΣΟΦΙΑΣ
alt

Πηγή: "Άθηνά Άρεία"

"ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΜΟΥ!!!

Καλημέρα!
Έν Συρία συντελείται μία Γενοκτονία κατά τών Έλληνογενών τής χώρας, έκ τής όποίας είχεν έξορισθή τό Μίασμα τού θρησκευτικοφανούς Όλοκληρωτισμού τού ίσλαμοφασισμού! Ταύτην διαπράττουν συμμορίαις μισθοφόρων,έπιχορηγούμεναις έκ μέρους ίισλαμοφασιστικών καθεστώτων(ώς τών τούρκων έν τήι Ήμετέρα Μικρασία-Θράκη) καί τών "έμιράτων" τού..."Κόλπου"!)! Οί όποίοι άπεργάζονται τήν άνατροπήν, όχι τού καθεστώτος τού Άασάρ Άσάδ, άλλά τών κτηθεισών Έλευθεριιών Άνεξιθρησκείας καί Συνυπάρξεως τών Λαοτήτων τής Γής τού Άδώνιδος καί τής Άστάρτης! Προκαλούν, ώς καί έν Μεσοποταμία(Ίράκ), τεχνητάς έντάσεις καί σκοπίμους πράξεις δολιοφθοράς, ώς τής ύπονομεύσεως ζωών, τής έπιρρίψεως δηλητηριωδών χυμικών παρασκευασμάτων έντός κατωκημένων περιοχών τού έν λόγω κράτους τής Καθ΄ Ήμάς Άνατολής κ.ά.! Καί τούτο , ίνα προκαλέσουν χάος στήν κοινωνικοοικονομικήν ζωήν καί εύρουν προσχήματα έπεμβάσεως καί έπιβολής κατοχής τής έν λόγω χώρας! Όπερ θέλει άποβή πρωτίστως ύπέρ τών σχεδίων περί νεοθωμανικής έπικρατείας,ήτοι τουρκικής έπεκτάσεως καί στήν Συρίαν, τά όποία...έπεξεργάσθησαν οί "ντομέδες" τής Άγκύρας καί λοιποί κακοποιοί συνεργάται των!
Άντιμετώπισις αύτών τών άθλιοτήτων τών Άκατονομάστων τής Ούασιγκτώνος θέλει προέλθει διά κινητοποιήσεων ήμών καί όσων έκ τών λοιπών εύρωπαίων δέν άπέλιπεν τό έθνικόν φιλότιμον. Πρόμαχοι τούτων έν Έλλάδι έστωσαν οί άμάδες Κοινωνικού Προβληματισμού καί οί Έλεύθεροι Πολίται, συστοιχισμένοι είς τό άτύπως δρών Πανελλήνιον Πατριωτικόν Κίνημα. Τά έγκληματικά έγχειρήματα τών έχθρών τού Έθνους μας, οί όποίοι μάς...άπέστειλαν ήδη δύο έκατομμύρια φανατικών μουσουλμάνων λαθροεποίκων, δίκην Πέμπτης Φάλαγγος, θά πρέπει ν΄ άποκαλυφθούν. Καί νά λάβωμεν τά μέτρα μας. Καί πρώτιστον τούτων είναι ή Κινητοποιήσίς μας ύπέρ τής Έκδιώξεως(ΞΕΝΗΛΑΣΙΑ-ΑΠΕΛΑΣΙΣ) έξ Έλλάδος παντός λαθροβίου-λαθρομετανάστου-λαθροεποίκου-λαθρεμπόρου, πρίν είναι πολύ άργά!...
 • alt
  Αλεκα Σακκετου ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΑΣΙΛΗ...ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!!!!!!
   
  1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ-ΠΕΛΑΣΓΟΣ

   ΜΥΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΝΤΩς ΓΝΩΣΙΣ

   Καλημέρα!
   Χρείαν έχομεν Μετοχής είς Μητρώας-Πατρώας Μυσταγωγίας.Μύησις είς τά Μυστήρια τής Μεγάλης Μητρός μας. Καί έν συνειδήσει στάσις καί κίνησις έκάστου μύστου είς τόν Όνειρικόν του Βίον.Έπέκεινα παρουσία ώς Πολιτών καί ούχί ύπηκόων-ψηφοφόρων είς τήν Πολιτικήν Άγοράν.
   Καί έξ αύτών ή κτήσις τής όντως Γνώσεως!
   Στήν Ζωήν, άπό τήν "θύελαν" τού βίου μας, είς τόν έν Κοινωνία μετ΄άλλων συνανθρώπων καί λοιπών έμβίων όντων συγχρωτισμόν μας, όφείλομε ν΄ άναδεικνύωμε μέν τήν Άγάπην, όμως, πολύ περισσότερον τήν Συμπάθειαν καί τήν Συναλληλίαν, άναπτύσσοντες τήν Συνειδητότητά μας, προβάλλοντες τό Εύψυχον καί Έλεύθερον, τήν Προγονοπαράδοτον Έλευθεροβουλίαν μας. Αύταί είναι όντως Πνευματικαί, Πολιτικαί καί Κοινωνιστικαί Άρεταί. Αύτάς όφείλομεν νά προάγωμεν, ίνα έν όμονοία δρώντες τόν Έθνος μας έξάγωμεν άπό τήν σοβούσαν(παρατεινομένην) πολλαπλήν αύτού Κρίσιν.
   Είρήσθω δέ έν παρόδω, αύταί αί Άξίαι μας..."διέφυγον" τού ένδιαφέροντος τών κοινωνικών έκείνων παρασίτων, τά όποία, προερχόμενα έκ τού γένους τών Άκατονομάστων, διέστρεψαν όλας τάς Άξίας τού Έλληνικού Πολιτισμού! Καί ένέσπειραν τόν όλοκληρωτισμόν διά τών Δυσαγγελίων τού θεού τής έρήμου καί τής έρημώσεως καί προεκάλεσαν τήν άνάδειξιν τών τυραννιών έπί τού Έλληνικού ίδία κόσμου τού Μεσαίωνος, ώς καί τού άριστερού καί τού δεξιού φασισμού έν τοίς νεωτέροις χρόνοις!...
   Έρρωσθε!
   13.09.2013
   www.ellanikos.gr/ellanikos
   alt
   www.ellanikos.gr
   ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   Kaλημέρα!
   Τούς Γκλύξμπουργκ, δυνάστας καί καταστροφείς τού Έλληνισμού καί νεκροθάπτας είς τήν Ίωνικήν Θάλασσαν τής Ίεράς Έθνικής Ίδέας Άνακτήσεως τών Πατρίδων τής Ήπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Μικρασίας,Αίγαίου, Κρήτης, Κύπρου καί Δημιουργίας τής Έλλάδος τών Δύο ΄'Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών,έπιζητούν κάποια έκ τού περιθωρίου τού πολιτικού-κομματικού μας βίου νά έπανεαφέρουν είς τό...προσκήνιον τής δημοσίας ζωής τού τόπου μας!!! Ή Μεγάλη Έθνική Ίδέα, τής όποίας Μέγας Όραματιστής ήτο ό Έλευθέριος Βενιζέλος-Πλουμιδάκις, γόνος άρχαίων γενών Βλάχων καί Κρητών, ή όποία θά είχεν Πρωτεύουσαν τήν Σμύρνην καί όχι τό σεσηπός πόλισμα τού άλλοτε "Βυζαντίου", έρρίφθη είς τήν θάλασσαν τής Ίωνίας, λόγω τής έγκληματικής δράσεως τών διχασάντων τό Έθνος μας Γκλύξμπουργκ, τών έγχωρίων συνεργών των(έν οίς κύριος ήτο ό άλλοτε ύπασπιστής τού Έλευθερίου Βενιζέλου Ίω. Μεταξάς) καί τών έθνοπροδοτών τής ύπό τούς ίουδαιοεβραίους κυρίους της "Άριστεράς"!Οί όποίοι Γκλύξμπουργκ δέν έδωσαν δίκην διά τά κατά τού Έλληνικού Έθνους έγκλήματά των! Δέν έπλήρωσαν διά τόν Διχασμόν(1915-1922, 1935-1941) καί τήν πρόκλησιν Έμφυλίων Διαμαχών(1942-1949,1949-1967) τών Έλλήνων!...Καί ήλθεν, μέ άπύθμενον θράσσος καί ίταμότητα, κομματάρχης νά τούς...άνακαλέση είς τήν... "Ίστορίαν", ώς λέγει,ίνα μάς... "σώσουν"(!!!) άπό τά παρόντα δεινά!!! Τρέλλαι!!!
   Προσαγωγή όμως είς Είδικόν Δικαστήριον έπρεπε νά ύπάρξη τού τελευταίου Γκλύξμπουργκ, τού προκλήτορος τής Πολιτικής Άνωμαλίας άπό τής 15ης Ίουλίου 1965, διά τού Αίσχους τών έξωνημένων Προδοτών τής Δημοκρατικής Παρατάξεως Άποστατών. Είναι ό καλύψας τό Έγκλημα τού Πραξικοπήματος τής 21ης Άπριλίου 1967 τής Χουντοσυμμορίας! Τοιαύτη άντιμετώπισις έπρεπε νά έπιφυλαχθή τόν Αύγουστον τού 1974 είς αύτόν.Τό Πραξικόπημα τών άλητών τής χουντοσυμμορίας άπεσκόπει πρώτον είς τήν διάσωσιν τού...θρόνου τών Γκλύξμπουργκ έν Έλλάδι! Διότι είχεν τεθή ήδη Ζήτημα Πολιτεύματος άπό τόν Πατριώτην καί Δημοκράτην Γεώργιον Παπανδρεου τόν Προσβύτερον (τόν άτυχήσαντα έχειν υίόν καί έγγονόν άνευ αίσθήματος έθνικού καθήκοντος!)! Άκολούθως άπέβλεπεν είς τήν άποτροπήν Νίκης τής ύπό τόν αύτόν Γεώργιον Παπανδρέου τόν Πρεσβύτερον Δημοκρατικής Παρατάξεως κατά τάς προκηρυχθείσας διά τήν 28ην Μαϊου 1967 βουλευτικάς έκλογάς! Έπειτα άπεργάσθη τήν Παράδοσιν τής Κύπρου είς τόν Μισέλληνα έβραιοϊουδαίον! Καί έπραξεν τό πάν πρός άλλοτρίωσιν τού Πατριωτικού-Δημοκρατικού Φρονήματος τών Έλλήνων! Όπερ θά έπήρχετο μέσω τής άπολιτικοποιήσεως, τής άθλίας ραδιοτηλοψίας, τού άθλιωδεστέρου κινηματογράφου,τής διευκολύνσεως μεταναστεύσεως νέων είς τούς...Άντίποδας, τής... κλωτσοπατινάδος καί τού... "καταναλωτισμού" άμερικανικών..."προτύπων"!!!Είς τούτο δέ συνέπραξαν άσμένως, είς τό τοιούτον έγκλημα, πολλοί... μεταγενεστέρως...μετεμφιεσθέντες είς... "δημοκρατικούς" καί..."προοδευτικούς" (πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, οίκονομησάριοι "έπιχειρηματίαι"), κοινοί "χαφιέδες" κ.ά.), οί όποίοι έδρασαν έπί έπταετίαν ώς έπαίσχυντοι δουλαγωγοί τής Χουντοσυμμορίας!!! Ποίος ήτο ό άρχηγός τού Στρατού τόν Νοέμβριον τού 1967, όταν παρ΄ αύτού ύπεγράφη ή Άνάκλησις τής Έλλαδικής Μεραρχίας έκ Κϋπρου, ή όποία...νύκτωρ έπέστρεψεν είς...Βόλον(Ίωλκόν);;; Ποίος;;; Τούτο δέν έσήμανε τόν Άφοπλισμόν τής Νήσου τής Θεάς τής Ούρανίας Πνευματικότητος Άφροδίτης καί τήν παράδοσίν της είς τόν καραδοκούντα τουρανομογγόλον;;; Καί έρωτώμεν τούτου ένεκα:Πότε θ΄ άνοίξη ή τοιαύτη Ύπόθεσις Δικαστικού Έλέγχου τών τοιούτων ώς άνω Έγκλημάτων κατά τού Έθνους τών Έλλήνων άπό άλλοτρίους δυνάστας του προκληθέντων, οί όποίοι τά Έλληνικά Δίκαια καί Συμφέροντα δέν έξυπηρέτησαν, οί όποίοι ήσαν ώφέλιμοι όχι είς τούς Έλληνας, άλλά είς τούς ίουδεβραίους καί τούς άγγλοαμερικανούς προστάτας των;;;Ένώ...διατηρούνται καί...παραμένουν μάλιστα τούτων ύπομνήσεις δι΄ όνομασιών δημοσίων όδών καθ΄ άπασαν τήν χώραν! Δηλαδή έχομεν καί τούς...όδοδείκτας τών μελανών στιγμών τής νεωτέρας Ίστορίας μας!!!
   Έάν...άπαιτηθή ποτέ νά μεταβάλωμεν τό Πολίτευμα είς συνύπαρξιν Δημοκρατίας καί, κατά τά έθη μας, Βασιλείας, τότε θ΄ άπευθυνθώμεν είς όρεισιβίους βοσκούς-ποιμένας...Καί, διά κλήρου, θά έπιλέξωμεν έξ αύτών όχι έναν, άλλά...δύο βασιλείς...Ήτοι έναν Στρατηγόν καί έναν Ίεροβασιλέα...Οί όποίοι ήθελον είναι άμφότεροι Ύποψήφια Ίερά Θύματα τού Έθνικού Καθήκοντος! Διό:Έκάς οί άλλοι... "μνηστήρες"...θρόνων έν Έλλάδι, ώς άλλότριοι καί δή όλως βλαπτικοί διά τήν Ύγείαν τού Έθνους μας...

 
 
  ΑΡΧΙΚΗ     ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ     ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ     ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ     ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ     ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ  
  Ευρίσκεσθε εδώ:  ΑΡΧΙΚΗ

taolympia

Top